Návrh pozemkových úprav v našej obci Hradište pod Vrátnom.

SPRIEVODNÁ SPRÁVA - Miestny územný systém ekologickej stability pre projekt pozemkových úprav k. ú. Hradište pod Vrátnom (okres Senica)

Mapa č. 1: Súčasná krajinná štruktúra v obvode PÚ Hradište pod Vrátnom

Mapa č. 2: Pozitívne a negatívne prvky v obvode PÚ Hradište pod Vrátnom

Mapa č. 3: Miestny územný systém ekologickej stability v obvode PÚ Hradište pod Vrátnom

Mapa č. 4: Lesy v obvode PÚ Hradište pod Vrátnom

Aktualizovaná bilancia plôch jestvujúcich a navrhovaných spoločných zariadení a opatrení

Koeficient úbytkovosti plochy

Návrh funkčného usporiadania územia

Účelová mapa ekologických zariadení a opatrení

Účelová mapa návrhu kostry komunikácií