ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 27.8.2020 v zasadačke Obecného úradu.

 

Celú zápisnicu z rokovania Obecného zastupiteľstva vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Správa o činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2020 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2019 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2019/2020 - časť základná škola vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Správu o činnosti ZŠ s MŠ počas mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2019/2020 - časť materská škola vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu