Obecné zastupiteľstvo Obce Hradište pod Vrátnom v zmysle §11b zákona č. 369/90 Zb. v platnom znení a uzn. č. 71/2011 obecného zastupiteľstva zvolalo zhromaždenie obyvateľov Obce Hradište pod Vrátnom na sobotu 19.novembra 2011 o 18:00 hod.

Zhromaždenie obyvateľov sa konalo v zasadačke obecného úradu Obce Hradište pod Vrátnom s nasledovným programom:

  1. Informácia o aktuálnej finančnej situácii obce
  2. Príprava podkladov pre tvorbu programového rozpočtu na rok 2012: návrh na zmenu VZN č. 21 o dani z nehnuteľností, návrh na zmenu VZN č. 22 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, návrh na zmenu VZN č. 26 o iných poplatkoch, financovanie základnej a materskej školy
  3. Diskusia o zdrojoch financovania a spôsoboch hradenia záväzkov obce
  4. Záver

poslanci OZ
Hradište pod Vrátnom

Diskutovalo sa o aktuálnom stave financií v obci. Ako uviedol zástupca starostu na rokovaní zastupiteľstva 28.10.2011, za predpokladu, že nedôjde k žiadnej zmene, by nezaplatené faktúry obce mali na konci roka 2012 dosahovať výšku približne 33 500 eur. Jedným z možných riešení je zvýšenie daní z nehnuteľnosti o 100%, poplatkov za komunálne odpady o 60-80%, prenájmu obecných priestorov minimálne o 30% a vypnutie verejného osvetlenia do konca roku 2012. Svoj názor môžete vyjadriť na internete v ankete, diskusii. Výsledky diskusie budú podkladom pre zostavenie návrhu rozpočtu na rok 2012.

Zápisnicu zo zhromaždenia obyvateľov Obce Hradište pod Vrátnom vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu