Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie vydal oznámenie o pokračovaní odvolacieho konania vo veci odvolaní dotknutých vlastníkov stavbou "Rozšírenie vodného zdroja Holdošov Mlyn".

Celé znenie oznámenia č. OU-TT-OOP3-2017/001185 zo dňa 14.09.2017 si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.