Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 29/2011

  • o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
  • o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
  • o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.

Celé znenie návrhu dodatku o výške príspevkov v MŠ, ŠK a ŠJ si môžte stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ikonu.