Celé znenie VZN č. 41/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.