Obecné zastupiteľstvo obce Hradište pod Vrátnom, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 a § 6 ods. 1 prvá a druhá veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov obce Hradište pod Vrátnom na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Čl. 1

Týmto VZN sa upravujú podmienky poskytovania finančných príspevkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov, príspevkov na dopravu, príspevkov na tvorbu úspor, príspevkov akreditovanému subjektu a fyzickej a právnickej osobe podľa § 71 ods. 1 písm. e) na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.


DRUHÁ ČASŤ

POSTUP PRI POSKYTOVANÍ PRÍSPEVKOV

Čl. 2

Postup pri poskytovaní príspevku na dopravu
(1) Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova obec Hradište pod Vrátnom môže poskytnúť 1) príspevok na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené.

(2) Oprávneným žiadateľom príspevku podľa ods. 1 tohto článku sú rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:
a) majú trvalý pobyt v obci Hradište pod Vrátnom
b) prejavujú skutočný záujem o úpravu vzťahov a zachovanie vzťahov s dieťaťom a ak vynaložili primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov a sociálnych pomerov tak, aby sa mohli osobne starať o dieťa, čo doložia dokladom od orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené
c) príjem rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu (zákona o životnom minime), nepresiahnu hranicu životného minima stanovenú zákonom za obdobie 6 mesiacov pred podaním žiadosti
d) predložia písomný doklad z detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené o povolení a odporučenom rozsahu návštev dieťaťa a o tom, že detský domov, ktorý stretnutie odporučí, vytvorí pre stretnutie podmienky.

(3) Do výšky príjmu žiadateľa resp. osôb posudzovaných spoločne sa ne zarátavajú:
a) kompenzačné príspevky
b) príspevok za bezvládnosť
c) štipendiá
d) príspevok na bývanie
e) príspevok na zdravotnú starostlivosť
f) príspevok pre tehotnú ženu
g) aktivačný príspevok
h) ochranný príspevok
i) výživné, ak si povinný neplní vyživovaciu povinnosť a túto skutočnosť žiadateľ dokladuje oznámením na polícii, resp. o začatí súdneho konania.

(4) Súhlas na poskytnutie príspevku na dopravu pre rodičov alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova vydá na obdobie ? roka na základe žiadosti 2) oprávneného žiadateľa a na návrh obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom starosta obce Hradište pod Vrátnom.

(5) Žiadateľ o príspevok na dopravu, ktorým je rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, predloží prostredníctvom OcÚ žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu do detského domova, súčasťou ktorej sú doklady určené v ods. 2 tohto článku.

(6) Príspevok sa poskytne oprávnenému žiadateľovi zálohovo do výšky cestovného lístku autobusom pre aktuálny počet osôb (max. 2) z Hradišťa pod Vrátnom do sídla detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené.

(7) Ďalšiu časť príspevku na dopravu možno rodičom dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa poskytnúť, až po zúčtovaní zálohovo poskytnutého príspevku na dopravu.

(8) Oprávnený žiadateľ môže znova požiadať o poskytnutie príspevku na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené, najskôr mesiac pred uplynutím platnosti predtým schváleného príspevku.

(9) Lehota na vybavenie žiadosti je 1 kalendárny mesiac.

Čl. 3

Postup pri poskytovaní príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa

(1) Na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov4), vyčlení obec zo svojho rozpočtu finančné prostriedky za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v detskom domove.

(2) Mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa je jedna dvanástina z 10% sumy vypočítanej z výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac vo výške priemerných bežných výdavkov na každé dieťa, ktorá sa určí výškou priemerných bežných výdavkov na každé dieťa vo všetkých detských domovoch a detských domovoch pre maloletých bez sprievodu zriadených určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately5).

(3) Oprávneným žiadateľom príspevku podľa ods. 1 sú rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:
a) majú trvalý pobyt v obci Hradište pod Vrátnom,
b) dieťa, na ktoré žiadajú príspevok má obvyklý pobyt na území obce Hradište pod Vrátnom a zdržiavalo sa na jeho území najmenej jeden rok pred umiestnením do detského domova na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti,
c) majú skutočný záujem o úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov,

(4) O poskytnutí príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa, na základe projektu6) predloženého oprávneným žiadateľom po posúdení účelnosti obecné zastupiteľstvo rozhodne zastupiteľstvo svojim uznesením.

(5) Predložený projekt musí zaručovať, že rodinné pomery žiadateľa sa upravia tak, aby sa o dieťa do 1 roka od umiestnenia do detského domova, mohol žiadateľ osobne starať o jeho výchovu v rodinnom prostredí.

(6) Oprávnený žiadateľ požiada obec Hradište pod Vrátnom o poskytnutie príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov formou projektu.

(7) Obec Hradište pod Vrátnom poskytne schválenú finančnú čiastku na základe uzatvorenej zmluvy so žiadateľom7) v hotovosti. Finančná čiastka sa poskytuje zálohovo najviac do výšky 10 000,-Sk. Ďalšiu finančnú čiastku do výšky 10 000,-Sk Obec žiadateľovi poskytne až po predložení na OcÚ dokladov o použití ? už poskytnutej finančnej čiastky. Obec takto postupuje až do vyčerpania finančnej čiastky schválenej OZ obce Hradište pod Vrátnom.

(8) Vyššiu finančnú čiastku, so súhlasom starostu obce, možno zálohovo poskytnúť iba vtedy, ak žiadateľ predloží doklad, že má v predajni odložený tovar, cena ktorého finančnú čiastku 10 000,-Sk presahuje a na predložený tovar bola v schválenom projekte takáto čiastka vyčlenená.

(9) Príjemca je povinný poskytnutú finančnú čiastku zúčtovať bezodkladne po jej vyčerpaní najneskôr však k termínu uvedenému v zmluve. V zúčtovaní uvedie nevyhnutné identifikačné údaje a z dokladuje použitie finančných prostriedkov8).

(10) Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančného príspevku alebo použije tento finančný príspevok na iný účel ako bol určený a v tejto zmluve uvedený, je povinný finančný príspevok vrátiť na účet obce, najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom na zúčtovanie.

(11) Ak oprávnený žiadateľ do ? roka nepredloží projekt na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa, vrátane bytových a sociálnych pomerov alebo predložený projekt svojou kvalitou nespĺňa podmienky na skvalitnenie rodinných, bytových alebo sociálnych pomerov môže na návrh OZ v Hradišti pod Vrátnom rozhodnúť uznesením o využití finančných prostriedkov na vyhľadanie fyzickej osoby, ktorej môže dieťa zveriť do osobnej starostlivosti.

Čl. 4

Postup pri poskytovaní príspevku na tvorbu úspor

(1) Ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili rodinné pomery dieťaťa alebo sa neobnovili rodinné pomery dieťaťa ani použitím finančných prostriedkov podľa predošlého článku tak, aby rodičia alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, mohli osobne vykonávať starostlivosť o dieťa alebo dieťa nebolo umiestnené do náhradného rodinného prostredia, obec poskytne dieťaťu schválenú finančnú čiastku definovanú v čl. 3 ods. 1 ako príspevok na tvorbu úspor.

(2) Mesačná výška finančných prostriedkov na tvorbu úspor dieťaťa je jedna dvanástina z 10% sumy vypočítanej z výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac vo výške priemerných bežných výdavkov na každé dieťa, ktorá sa určí výškou priemerných bežných výdavkov na každé dieťa vo všetkých detských domovoch a detských domovoch pre maloletých bez sprievodu zriadených určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za uplynulý rok, a to za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v detskom domove9).

(3) Obec poukáže príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobný účet dieťaťa, ktorý založí a vedie dieťaťu detský domov, v ktorom je dieťa umiestnené.

(4) O poskytnutí príspevku na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v náhradnej starostlivosti rozhodne na návrh OZ v Hradišti pod Vrátnom uznesením.

TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 5

Spoločné ustanovenia

(1) Povinnosť finančne podporovať úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, poskytovať príspevok na tvorbu úspor dieťaťa v zmysle tohto VZN sa vzťahuje na prípady, keď bolo dieťa umiestnené do detského domova na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti po 31. decembri 2005.

(2) Obec Hradište pod Vrátnom si vyhradzuje právo na kontrolu využitia ním poskytnutých finančných prostriedkov. V prípade poskytnutia finančného príspevku na úpravu a obnovu bytových pomerov si obec vyhradzuje právo kontroly účelnosti jeho využitia priamo v byte príjemcu.

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Hradište pod Vrátnom nadobúda účinnosť dňom 5.apríla 2006.

 

Hradište pod Vrátnom 27.2.2006
Ing. Ivan Hatiar
starosta obce

(1) pozri § 64 ods. 2 zákona č. 305/2005
(2) vzor žiadosti v prílohe č. 1
(3) vzor zúčtovania v prílohe č. 2
(4) pozri prílohu č. 3
(5) pozri § 73 ods. 1 písm. f) zákona č. 305/2005
(6) pozri prílohu č. 4
(7) vzor zmluvy v prílohe č. 5
(8) pozri prílohu č. 6
(9) pozri § 73 ods. 1 písm. f) zákona č. 305/2005

 

Prílohy:
Príloha č. 1
Vzor žiadosti o poskytnutie príspevku na dopravu

Príloha č. 2
Vzor tlačiva na zúčtovanie príspevku na dopravu

Príloha č. 3
Finančné prostriedky obce Hradište pod Vrátnom poskytnuté na zlepšenie kvality bývania a vybavenia domácnosti

Príloha č. 4
Vzor tlačiva na vypracovanie projektu na úpravu a obnovu rodinných pomerov ...

Príloha č. 5
Vzor zmluvy o poskytovaní príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov

Príloha č. 6
Vzor zúčtovania finančného príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov ...