Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a v súlade so zákonom č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov sa uznieslo na prijatí Všeobecne záväzného nariadenia obce Hradište pod Vrátnom č. 25/2010 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Hradište pod Vrátnom a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

Celé znenie VZN o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia si môžte stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ikonu.