Všeobecne záväzné nariadenie
č. 33/2012

O HOSPODÁRENÍ A NAKLADANÍ S MAJETKOM OBCE

Celé znenie schváleného VZN č. 33/2012 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.