Obecné zastupiteľstvo obce Hradište pod Vrátnom na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 369/1990 Zb.“)
vydáva pre územie obce Hradište pod Vrátnom tento

ŠTATÚT OBCE HRADIŠTE POD VRÁTNOM

Celé znenie Štatútu obce Hradište pod Vrátnom si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.