Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 33/2012

o hospodárení a nakladaní s majetkom obce

Celé znenie Dodatku č. 1 k VZN č. 33/2012 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.