Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 38/2013

o iných poplatkoch

Celé znenie Dodatku č. 1 k VZN č. 38/2013 o iných poplatkoch si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.