Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Hradište pod Vrátnom,
ktorým určuje školské obvody pre jednotlivé školy

Celé znenie Dodatku č. 1 k VZN Obce Hradište pod Vrátnom, ktorým určuje školské obvody pre jednotlivé školy si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.