Celé znenie Dodatku č. 6 k VZN č. 40/2015 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.