OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

Obecné  zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom v zmysle § 166 ods. 3 zák. č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov a v súlade s § 11 ods. 3 písm. c) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením  zo  dňa 11.08.2018 č. 59/2018  určilo, že Obecné   zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom bude mať celkom 5 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022.

 

Obecné  zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určilo dňa 11.08.2018 uznesením č. 58/2018 rozsah výkonu funkcie starostu obce Hradište pod Vrátnom na plný pracovný úväzok na celé funkčné obdobie 2018-2022.

Ku dňu vyhlásenia volieb má obec Hradište pod Vrátnom 660 obyvateľov.

 V Hradišti pod Vrátnom  dňa 13.8.2018

  
 

Ing. Lukáš Piroha

starosta obce

Hradište pod Vrátnom