ZÁPISNICA
Z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 15.1.2007 v kancelárii starostu obce.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice: Stanislav Sopúch
                                   Miroslav Harasník

Na úvod rokovania privítal starosta obce všetkých prítomných a konštatoval , že na rokovaní Obecného zastupiteľstva / ďalej len OZ / sú prítomní všetci 7 poslanci, OZ je uznášania schopné.
Poslanci OZ schválili program rokovania OZ. Za zapisovateľku určil starosta obce Máriu Marečkovú.

Na základe nesprávne prijatého Návrhu uznesenia z rokovania dňa 8.12.2006 Bod C - voľba zástupcu starostu táto neprebehla podľa rokovacieho poriadku, ale ani v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (k zvoleniu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny poslancov) preto sa opätovne hlasovalo o všetkých bodoch z ustanovujúceho rokovania OZ.

Uzn. č. 1/2007 Starosta obce Ing. Ivan Hatiar zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce

Uzn. č. 2/2007 Zákonom predpísaný sľub zložili poslanci OZ do rúk novozvoleného starostu obce. Dana Boledovičová, Ing. Jozef Kerecman, Ing. Ján Kachlík, Ing.Lukáš Piroha, Ing. Peter Michalička, Stanislav Sopúch, Miroslav Harasník.

Uzn.č.3/2007 Poslanci OZ verejným hlasovaním zvolili na návrh starostu obce Ing. Jozefa Kerecmana za zástupcu starostu obce. Za návrh hlasovalo 7, proti 0, zdržal sa 0.

Uzn. č. 4/2007 Poslanci OZ schvaľujú plat starostu obce podľa zákona o platových pomeroch starostov obcí č. 253/1994 Z.z a to na základe priemernej mzdy pracovníka v národnom hospodárstve, ktorá pre rok 2005 činí 17.274 x koeficient podľa počtu obyvateľov 1,83 ´= 31.611 Sk. Za návrh hlasovalo 7, proti 0, zdržal sa 0.

Uzn. č. 5/2007 Poslanci OZ prerokovali návrh Rokovacieho poriadku OZ v Hradišti pod Vrátnom a na základe zapracovania pripomienok poslancov OZ Rokovací poriadok schválili. Za návrh hlasovalo 7, proti 0, zdržal sa 0.

Uzn. č. 6/2007 Ján Zeman bytom Hradište pod Vrátnom č. 257 žiada OZ o poskytnutie jedno rázovej finančnej pomoci 1.000 Sk na nákup dreva. Poslanci OZ prerokovali danú žiadosť, a nesúhlasia s poskytnutím finančnej dotácie, nakoľko táto dotácia by sa netýkala iba žiadateľa , ale výhody z nej by mali aj ostatní členovia domácnosti, ktorí poberajú dôchodok alebo sú zárobkovo činný. Za poskytnutie dotácie hlasovalo0, proti poskytnutiu dotácie 7, zdržal sa 0.

Uzn. č.7/2007 Poslanci OZ v zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení schvaľujú novú voľbu kontrolóra obce z dôvodu ukončenia činnosti doterajšieho kontrolóra obce , ktorý bol zvolený za poslanca OZ. Deň konania voľby bol určený na 23. februára 2007 Kvalifikačné predpoklady, prihláška na funkciu kontrolóra ako aj spôsob výberu z prihlásených uchádzačov budú vyvesené na úradnej tabuli obce, internetovej stránke obce ako aj vyhlásené miestnym rozhlasom. Za návrh hlasovalo 7, proti 0, zdržal sa 0.

Uzn. č. 8/2007 Poslanci OZ schválili v zmysle čl. 7 odst5 písm a zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov komisiu na ochranu verejného záujmu v nasledovnom zložení:
Ing. Michalička Peter – nezávislý poslanec - predseda komisie
Ing. Piroha Lukáš – poslanec za SDKÚ - člen komisie
Miroslav Harasník - poslanec za SMER – člen komisie
Poslanci OZ hlasovali: za 7, proti 0, zdržal sa 0

Uzn. č. 9/2007 Poslanec Ing. Peter Michalička navrhol odmenu poslanca OZ na zasadnutí OZ za účasť vo výške 400 Sk. Za návrh hlasovali: Boledovičová, Kerecman Jozef, Ján Kachlík, Stanislav Sopúch, Miroslav Harasník, proti 0, zdržal sa hlasovania: Piroha Lukáš.

Uzn. č. 10/2007 Poslanci OZ schválili oslobodenie od poplatku pri overovaní podpisov v obci Hradište pod Vrátnom pre zmluvy súvisiace s výkupom pozemkov pod Veterný park Varáková. Za návrh hlasovalo 7, proti 0, zdržal sa 0

Rôzne:
Poslanec OZ Stanislav Sopúch navrhuje v čase vegetačného kludu dať zrezať jasene pri ihrisku TJ , ktoré znehodnocujú trávnik ihriska.
Navrhuje osloviť Dopravný inšpektorát DI PZ Senica ohľadom umiestnenia tabule 40 km rýchlosti pri výjazde zo Základnej školy

Starosta obce oboznámil poslancov OZ o vytvorení ďalšieho právneho subjektu JAVYS a.s / Jadrová vyraďovacia spoločnosť/ v ochrannom pásme jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice, na základe čoho obec vyrúbila tejto spoločnosti platobný výmer za jadrovú daň. Navýšenie finančných prostriedkov do rozpočtu obce bude schvaľované úpravou rozpočtu na najbližšom zasadnutí OZ

Poslanec Miroslav Harasník upozornil na nános štrku na komunikácii do Horného konca v mieste od uličky z Vrškov.

Poslanec Ing. Jozef Kerecman doporučil aby sa najbližšom rokovaní OZ poslanci zaoberali možnosťou poskytnutia finančnej pomoci združeniu obcí BIELA HORA za účelom aplikácie schváleného projektu Na spoločnú nôtu Interreg III A Rakúsko – Slovensko.

Poslanec Ing. Michalička Peter navrhuje aby budúce rokovanie OZ sa zahájilo o hodinu skôr a poslanci OZ sa išli oboznámiť s postupom prác na Kultúrnom dome Hradište pod Vrátnom

Za prítomnú verejnosť vystúpil Bc. Libor Pytlík , ktorý oznámil poslancom OZ , že bol zvolený do komisie Regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri VÚC Trnva. Upriamil pozornosť na neustále sledovanie výziev z oblasti regionálneho rozvoja.

Poslanec Ing. Lukáš Piroha vzniesol pripomienku o rozšírenie verejného osvetlenia nočného okruhu do všetkých častí obce.
Ďalej navrhol:
- vypracovanie podrobnej správy o rekonštrukcii a prístavbe kultúrneho domu a jej uverejnenie v obecných novinách
- v súvislosti s príjmom do obecného rozpočtu z jadrovej dane navrhol začať aktivity zo strany Obecného úradu v prospech zdravia a bezpečnosti spoluobčanov

Poslanci tiež diskutovali o možnosti umiestňovania pamätných tabúľ významným rodákom.

OZ poverilo starostu obce pripraviť v spolupráci s poslancom Pirohom do budúceho zasadnutia podklady pre diskusiu o stavebných pozemkoch.
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným a rokovanie OZ ukončil Overovatelia:

Stanislav Sopúch.................................................

zapisovateľka:
Mária Marečková................................................

Miroslav Harasník................................................

 

Ing. Ivan Hatiar
starosta obce
Hradište pod Vrátnom