ZÁPISNICA
Z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 23.2.2007 vo veľkej zasadačke obecného úradu.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Kerecman
                                        Dana Boledovičová

Na úvod rokovania privítal starosta obce všetkých prítomných a konštatoval , že na rokovaní Obecného zastupiteľstva / ďalej len OZ / sú prítomní všetci 7 poslanci, OZ je uznášania schopné.
Poslanci OZ schválili program rokovania OZ, ktorý bol rozšírený o body navrhnuté poslancom Lukášom Pirohom
- prejednanie redakčnej rady Hradiských novín
- prerokovanie dvoch alternatív pozemkov pre IBV / individuálnu bytovú výstavbu/
- pripomienkovanie projektu veterného parku Varáková
Za rozšírený program rokovania hlasovali poslanci OZ za 7, zdržal sa 0, proti 0.
Za zapisovateľku určil starosta obce Máriu Marečkovú.

Uzn.č. 11/2007 Milan Ozdin bytom Hradište pod Vrátnom č. 312 , žiada OZ o predaj nehnuteľnosti rodinného domu, ktorý obec Hradište pod Vrátnom vlastní v časti obce na Chotári / Pavlíkov mlyn/. Nakoľko obec túto nehnuteľnosť obdržala darom od pána Štefana Pavlíka poslanci OZ rozhodli že predmetnej žiadosti sa nevyhovie nakoľko obec má v pláne využiť túto nehnuteľnosť v najbližšom období pre svoje účely. Za návrh hlasovalo 7, zdržal sa 0, proti 0.

Uzn.č12/2007 Poslanec OZ Lukáš Piroha predložil poslancom OZ návrh dvoch alternatív budúcej IBV I. alternatíva v časti obce za „Vendelínkom“ a II. alternatíva na „Vŕškoch“. Predstavil poslancom OZ vlastnícke podklady oboch alternatív s predbežným výpočtom ceny pozemkov pre prípadný výkup, ako aj možnosti napojenia na inžinierske siete. Poslanci OZ preskúmali mapové podklady oboch alternatív aj z dôvodu počtu vlastníkov sa rozhodli začať konať vo veci prípravy alternatívy č. II a to na „Vrškoch“. Na základe skutočnosti , že v alternatíve č.II je najväčší vlastník Rímskokatolícka cirkev Hradište pod Vrátnom poverili poslanci OZ starostu obce s poslancom Pirohom predložiť návrh alternatívy č.II na biskupský úrad v Trnave, s možnou žiadosťou o výmenu pozemku prípadne kúpu pozemku. Za návrh hlasovalo 7, zdržal sa 0, proti 0

Uzn.č.13/2007 Poslanec Lukáš Piroha predložil poslancom OZ návrh na schválenie redakčnej rady Hradiských novín v nasledovnom zložení. Šéfredaktor – Ing. Ivan Hatiar, grafická úprava – Ing. Lukáš Piroha, jazyková úprava – Mgr. Andrea Sadloňová. Za návrh hlasovalo 7, zdržal sa 0, proti 0.

Uzn.č. 14/2007 Poslanci OZ odhlasovali , že voľba kontrolóra obce bude bez účasti verejnosti z dôvodu prerokovania osobných údajov obidvoch kandidátov na kontrolóra obce. Voliť sa bude kontrolór obce v zmysle rokovacieho poriadku obce tajným hlasovaním. Za návrh hlasovalo7, zdržal sa 0, proti0.

Uzn.č.15/2007 Starosta obce predložil poslancom OZ ústnu žiadosť pozostalej družky Ivety Królikovej o poskytnutie finančnej pomoci na pohrebné trovy . Poslanci OZ prejednali žiadosť a súhlasia s preplatením časti nákladov na pohrebné trovy len v prípade ak pohreb bude vybavovať družka pozostalého . Za návrh hlasovalo 7, zdržal sa 0, proti 0.

Uzn.č.16/2007 Starosta obce predložil poslancom obálky dvoch kandidátov na post kontrolóra obce Bc. Libor Pytlík a Mária Špányiová. Obidvaja kandidáti na post kontrolóra obce splnili všetky obcou stanovené podmienky pre výber kontrolóra obce. Všetci poslanci OZ sa osobne oboznámili s predloženými materiálmi obidvoch kandidátov. Voľba kontrolóra obce prebehla tajným hlasovaním do urny. Výsledky hlasovanie predniesla pani Marečková. Voľby kontrolóra obce sa zúčastnilo všetkých 7 poslancov OZ a výsledok hlasovanie je
Bc. Libor Pytlík získal      2 platné hlasy
Mária Špányiová získala  5 platných hlasov
Na základe výsledkov hlasovania poslancov OZ je za kontrolóra obce pre najbližšie volebné obdobie 2007-2012 zvolená pani Mária Špányiová.

Rôzne:
Poslanec Kerecman navrhol pri obrezávaní stromov zrezať tuju pred domom č. 41 z dôvodu nepriehľadnosti zákruty na štátnej ceste II/501
Poslanec Piroha navrhol zistiť možnosť využiť na obecnej webovskej stránke schránku otázok a odpovedí pre starostu obce a poslancov OZ, Dať na internetovú stránku termíny vývozov TKO, plastov, skla a ostatných druhov odpadov
Poslanec OZ Piroha prečítal písomnú správu v ktorej pripomienkoval nedostatky Zmluvy o budúcej zmluve pre výkup pozemkov pod Veterný park Varáková ako aj postup prerokovávania celej problematiky veterného parku Varáková.
Starosta obce oboznámil prítomných s prípravou projektu dopravného značenia obce

Za prítomnú verejnosť pripomienky občanov:
Ing.Jozef Piroha - pripomienkoval že Zmluva o budúcej zmluve je zlá a je v neprospech občanov. Ďalej hovoril o tom , že ľudí v obci sa nikto nepýtal či takúto stavbu akou veterný park je v obci chcú alebo nie. Vyjadril vážne pochybnosti o vhodnosti zmluvy v prospech obce. Upozornil , že cena pozemkov je nízka a o cene treba rokovať s každým vlastníkom zvlášť, celá stratégia výkupu pozemkov je zlá. Poukázal na miesto havárie automobilu ,aby sa odstránila plachta na mieste havárie a miesto sa uviedlo do pôvodného stavu.
Masár Jozef – pripomienkoval, že výkupná cena pozemkov pod veterný park Varáková je veľmi nízka a nevidí dôvod , prečo by mali vlastníci pôdy pozemky predávať obci. Navrhol možnosť vytvorenia občianskeho združenia vlastníkov pôdy , ktoré uzatvorí zmluvu priamo s investorom. Upozornil na rozkopanú časť cesty do horného konca – vodovodná prípojka Peter Drahoš
Stanislav Kováč - pripomienkoval možnosť rozšírenia verejného osvetlenia nočného okruhu aj do ostatných častí obce, alebo ponechať osvetlenie v celej obci bez nočného prerušenia. Ohľadom pripravovaného dopravného značenia v obci zaviesť radar rýchlosti k prechodu pre chodcov pre základnou školou. Poukázal na nezrozumiteľnosť zmluvy o budúcej zmluve pre výkup pozemkov pre veterný park Varáková, nevie kde presne sa nachádzajú pozemky jeho matky, nesúhlasí s výkupnou cenou pozemkov.
Marián Kollár – upozornil na chybnú e-mailovú adresu starostu obce na webovskej stránke obce, poukázal na pravidelnú aktualizáciu tel. čísiel jednotlivých firiem.
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným a rokovanie OZ ukončil

Overovatelia:

Ing. Jozef Kerecman............................................

zapisovateľka: Mária Marečková...........................

Dana Boledovičová..............................................

 

Ing. Ivan Hatiar
starosta obce
Hradište pod Vrátnom