Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní dňa 23.2.2007 zvolilo v tajných voľbách za kontrolóra obce pre nasledujúce obdobie rokov 2007-2012 pani Máriu Špányiovú.