ZÁPISNICA
Z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 29.3.2007 v zasadačke obecného úradu.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice: Stanislav Sopúch
                                       Ing. Lukáš Piroha

Na úvod rokovania privítal starosta obce všetkých prítomných a konštatoval , že na rokovaní Obecného zastupiteľstva / ďalej len OZ / sú prítomní 5 poslanci, OZ je uznášania schopné. Poslanci OZ schválili program rokovania OZ. Za zapisovateľku určil starosta obce Máriu Marečkovú.

Kontrola uznesení: všetky uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ boli splnené.

Uzn. č. 19/2007 Starosta obce oboznámil poslancov OZ so správou o výsledku hospodárenia obce Hradište pod Vrátnom k 31.12.2006, prečítal záverečnú správu kontrolóra obce, ktorý doporučuje správu o výsledku hospodárenia schváliť bez výhrad. Poslanci OZ schvaľujú záverečný účet obce za rok 2006 bez výhrad. Za návrh hlasovalo 6, proti 0, zdržal sa 0.

Uzn. č. 20/2007 Na základe výsledku hospodárenia obce za rok 2006 dosiahla obec prebytok hospodárenia vo výške 7.000 Sk. Poslanci OZ schvaľujú prebytok hospodárenia za rok 2006 vo výške 7.000 Sk previesť do rezervného fondu. Za návrh hlasovalo 6, proti 0, zdržal sa 0.

Rôzne:
Starosta obce informoval poslancov o priebehu prác na dostavbe kultúrneho domu ako aj o ďalšom zisťovaní možnosti dofinancovania Kultúrneho domu. Poslanec Piroha navrhol preskúmať možnosť prijatia VZN obce o pravidlách podľa , ktorých by sa rozhodovalo o poskytovaní jedno rázovej sociálnej pomoci občanom. Poslanec Sopúch upozornil na stojacu vodu pri autobusovej zastávke v obci Za prítomnú verejnosť pán Nosko Jozef upozornil na špatný stav zábradlia pri moste pred Jednotou.
Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným a rokovanie OZ ukončil.

Overovatelia:

Ing. Lukáš Piroha........................................................

zapisovateľka: Mária Marečková...................................

Stanislav Sopúch.........................................................

 

Ing. Ivan Hatiar
starosta obce
Hradište pod Vrátnom