ZÁPISNICA
Z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 27.4.2007 v zasadačke obecného úradu.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice: Miroslav Harasník
                                        Ing. Ján Kachlík

Na úvod rokovania privítal starosta obce všetkých prítomných a konštatoval , že na rokovaní Obecného zastupiteľstva / ďalej len OZ / sú prítomní poslanci, Boledovičová, Kachlík, Piroha, Sopúch, Harasník, Michalička. OZ je uznášania schopné.
Poslanci OZ schválili program rokovania OZ, ktorý navrhol starosta obce rozšíriť o bod - schválenie čerpania finančných prostriedkov z rezervného fondu . Za návrh programu hlasovali poslanci OZ Boledovičová, Kachlík, Piroha, Michalička, Sopúch, Harasník . Za zapisovateľku určil starosta obce Máriu Marečkovú.

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva zo dňa 29.3.2007. Po kontrole uznesení sa dostavil na rokovanie OZ aj poslanec Kerecman.

Uzn. č. 21/2007 Poslanci OZ prerokovali ďalší postup prípravnej fázy Veterného parku Varáková a uzniesli sa , že ako prvoradé je potrebné zvolať verejné zhromaždenie občanov do veľkej zasadačky obecného úradu, kde budú občania oboznámení s problematikou veternej energie. Po vykonaní verejného zhromaždenia budú rozposlané občanom dotazníky v , ktorých budú môcť vyjadriť svoj názor na veterný park Varáková. Dotknutým vlastníkom pozemkov budú zaslané dotazníky , v ktorých sa vyjadria, či pozemok predajú , vymenia alebo nepredajú vôbec. Za návrh hlasovali poslanci OZ: Boledovičová, Kerecman, Kachlík, Piroha, Michalička, Sopúch, Harasník, proti 0, zdržal sa 0.

Uzn.č.22/2007 Poslanci OZ prerokovali anulovanie všetkých podpísaných zmlúv o budúcej zmluve pre Veterný park Varáková , ktoré boli podpísané doteraz. Obec Hradište pod Vrátnom odstupuje od doteraz uzatvorených Zmlúv o budúcej zmluve týkajúcich sa veterného parku Varáková. Za návrh hlasovali poslanci OZ: Boledovičová, Kerecman, Kachlík, Piroha, Michalička, Sopúch, Harasník. Proti 0, zdržal sa 0.

Uzn. č. 23/2007 Pavel Gajdoš Hradište pod Vrátnom č. 95 žiada OZ o schválenie opatrovníckeho príspevku na svoju družku Emíliu Gažovú. Za návrh hlasovali poslanci OZ 0, proti Boledovičová,Kerecman, Kachlík, Piroha, MIchalička, Sopúch , Harasník, zdržal sa 0.

Uzn. č. 24/2007 Zdenko Gregor bytom Hradište pod Vrátnom č. 331 žiada OZ o schválenie odpredaj pozemku p.č. 811/23 – TTP o výmere 180m2 . Poslanci OZ prerokovali danú žiadosť a schvaľujú odpredaj p.č. 811/23 v cene 50 Sk/m2. Obec Hradište pod Vrátnom zabezpečí vypracovanie kúpnej zmluvy a budúci kupujúci podá návrh na vklad do Katastra nehnuteľností Senica. Platnosť tohto uznesenia je do 27.4.2008. Za návrh hlasovali poslanci OZ: Boledovičová, Kerecman, Kachlík, Piroha, Michalička, Sopúch, Harasník, proti 0, zdržal sa 0.

Uzn.č. 25/2007 Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na dofinancovanie a úplnú dostavbu prístavby a rekonštrukcie Kultúrneho domu. Poslanci OZ schvaľujú dokončiť celú prístavbu a rekonštrukciu Kultúrneho domu bez vonkajších rozvodov elektrickej energie vo dvore za Kultúrnym domom. Za návrh hlasovali poslanci OZ: Boledovičová, Kerecman, Kachlík, Piroha, Michalička, Sopúch, Harasník, proti 0, zdržal sa 0.

Uzn. č.26/2007 Poslanci OZ schvaľujú dofinancovanie prístavby a rekonštrukcie Kultúrneho domu na základe odkúpenie pohľadávky bankou Dexia banka Slovensko a,s . Výška pohľadávky bude určená na základe výsledku výberového konania na dodávateľa stavby . Za návrh hlasovali poslanci OZ: Boledovičová, Kerecman, Kachlík, Piroha, Michalička, Sopúch, Harasník, proti 0, zdržal sa 0.

Uzn.č.27/2007 Starosta obce navrhol aby komisiu pre výber dodávateľa pre prístavbu a rekonštrukciu Kultúrneho domu a projektovej dokumentácie parkových úprav v obci tvorili poslanci OZ: Boledovičová, Kerecman, Kachlík, Piroha, Michalička Sopúch, Harasník Výber dodávateľa sa uskutoční podľa zákona č. 25/2005 o verejnom obstarávaní podprahovou metódou .Za návrh hlasovali poslanci OZ: Boledovičová, Kerecman, Kachlík, Piroha, Michalička, Sopúch, Harasník.proti 0 zdržal sa 0.

Uzn.č. 28/2007 Poslanci OZ schvaľujú čerpanie z Rezervného fondu obce na vykrytie kapitálových výdavkov vo výške 37.550 Sk na zmenu projektovej dokumentácie vykurovania prístavby Kultúrneho domu. Za návrh hlasovali poslanci OZ: Boledovičová, Kerecman, Kachlík, Piroha, Michalička, Sopúch, Harasník, proti 0, zdržal sa 0.

Uzn.č.29/2007 Poslanci OZ schválili návrh poslanca Kerecmana na priznanie odmeny pre starostu obce za celoročné vedenie kroniky a prácu v I. štvrťroku vo výške 40% z mesačného platu starostu za obdobie od januára do marca 2007 . Za návrh hlasovali poslanci OZ: Boledovičová Kerecman, Kachlík, Michalička, Sopúch, Harasník, proti Piroha zdržal sa 0.

Uzn. č. 30/2007 Poslanec Piroha navrhol priznanie odmeny za celoročné vedenie kroniky pre starostu obce vo výške 10% z mesačného platu starostu obce za obdobie Január - marec 2007. Za návrh hlasovali poslanci OZ: Za Piroha , proti Boledovičová, Kerecman, Kachlík, Michalička, Sopúch, Harasník, zdržal sa 0

Rôzne:

Starosta obce informoval poslancov OZ , že obec získala 90.000 Sk dotáciu s Programu obnovy dediny na realizáciu projektovej dokumentácie parkových úprav v obci.

Poslanec Sopúch informoval ,že dňa 30.6.2007 sa uskutoční futbalový turnaj na ihrisku TJ za účasti mužstva z Nenkovíc, Priepasného a Dobrej Vody.

Dňa 19. augusta by sa mala konať prehliadka dychových hudieb na ihrisku TJ
Za prítomnú verejnosť pripomienky občanov: Križanský Patrik – k problematike veterného parku , že prieskum verejnej mienky obyvateľov k EAI je oficiálne stanovená metóda Piroha Jozef - upozornil , že výška ceny pozemku je vecou každého predávajúceho a kúpna zmluva je dohodou dvoch strán. Nastolil otázku akú zamestnanosť prinesie veterný park Varáková. Poukázal , že výstavbou Veterného parku sa naruší prírodná scenéria či sa nám to páči alebo nie. Kultúrny dom treba dostavať Masár Jozef č. 104 – v obci sa nič nebuduje z Európskych štrukturálnych fondov. K veternému parku pozemky jedine vymení. Súhlasím s dostavbou Kultúrneho domu.
Jozef Nosko- súhlasí s úplnou dostavbou Kultúrneho domu . Zaujímal sa či bude v lete prehliadka dychových hudieb.

Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným a rokovanie OZ ukončil.

Overovatelia:

Ing. Ján Kachlík...........................................................

zapisovateľka: Mária Marečková...................................

Miroslav Harasník.........................................................

 

Ing. Ivan Hatiar
starosta obce
Hradište pod Vrátnom