ZÁPISNICA
Z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 18.7.2007 v zasadačke obecného úradu.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice: Ing. Kerecman Jozef
                                        Ing. Michalička Peter

Na úvod rokovania privítal starosta obce všetkých prítomných a konštatoval , že na rokovaní Obecného zastupiteľstva / ďalej len OZ / sú prítomní poslanci, Boledovičová, Kerecman, Piroha, Sopúch, , Michalička. OZ je uznášania schopné.
Poslanci OZ schválili program rokovania OZ za návrh programu hlasovali poslanci OZ Boledovičová, Kerecman, Piroha, Michalička, Sopúch, . Za zapisovateľku určil starosta obce Máriu Marečkovú.

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva zo dňa 27.4.2007. Po kontrole uznesení sa dostavil na rokovanie OZ aj poslanec Harasník.

Uzn.č.31/2007 Poslanci OZ prerokovali návrh VZN č.11/2007 o určení času predaja v obchode ,času prevádzky služieb. Za návrh hlasovalo 0. proti návrhu, Boledovičová, Kerecman, Piroha, Sopúch, Michalička, Harasník, zdržal sa 0.

Uzn. č.32/2007 Poslanci OZ sa oboznámili so znaleckým posudkom na exekúciu nehnuteľnosti Jána Fertáľa. Poverujú starostu obce ďalším rokovaním s exekútorským úradom JUDr. Hladíkovej z Bratislavy. Obec má záujem o túto nehnuteľnosť ale o cene chce rokovať. Za návrh hlasovali Boledovičová, Kerecman, Piroha, Sopúch, Michalička, Harasník, proti 0 , zdržal sa 0.

Uzn. č. 33/2007 Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na vstup obce Hradište pod Vrátnom do Miestnej akčnej skupiny PODHORAN za účelom využívania finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka Os IV. –LEADER. Za návrh hlasovali Boledovičová, Kerecman, Piroha, Sopúch, Michalička, Harasník, proti 0 , zdržal sa 0.

Rôzne:

Poslanec Piroha navrhuje aby v problematike stavebných pozemkov na Vrškoch sa obec ešte raz písomne obrátila priamo na biskupský úrad so žiadosťou o výmenu pôdy medzi Obcou Hradište a Rímskokatolíckou cirkvou v Hradišti pod Vrátnom, prípadne navrhnúť osobné stretnutie na biskupskom úrade.

V oblasti reorganizácii vývozu komunálneho odpadu navrhuje

  1. Technickí pracovníci obecného úradu vykonajú prieskum jednotlivých kontajnerov vždy 1 deň pred termínom vývozu smetí a kontajner zaradia do kategórie plný, poloprázdny, prázdny
  2. Takýto prieskum vykonajú 4x po sebe výsledky vyhodnotí zodpovedná osoba
  3. Následne OZ rozhodne o reorganizácii umiestnenia jednotlivých kontajnerov – miesta s preplnenými kontajnermi sa zahustia a miesta s neobsadenými resp. málo preplnenými kontajnermi sa nahradia menšími kontajnermi
  4. V prípade potreby OZ rozhodne o prenájme ďalších kontajnerových nádob.

Poslankyňa Boledovičová navrhuje osloviť Správu ciest aby boli opätovne vyznačené prechody pre chodcov a podať návrh na umiestnenie prechodu pre chodcov od obecného úradu smerom do školy.

Za prítomnú verejnosť pripomienky občanov:

Ing. Jozef Piroha- poukázal na kosenie cintorína v tom smere aby pracovníci obecného úradu pri kosení okolo hrobov neznečisťovali pomníky pokosenou trávou, veľké plochy na cintoríne by sa mali kosiť s motorovou kosačkou aj s košom.

Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným a rokovanie OZ ukončil

Overovatelia:

Ing. Kerecman Jozef..........................................................

Ing. Michalička Peter..........................................................

zapisovateľka: Mária Marečková..........................................

 

Ing. Ivan Hatiar
starosta obce
Hradište pod Vrátnom