ZÁPISNICA
Z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 25.9.2007 v zasadačke obecného úradu.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice: Ing. Piroha Lukáš
                                       Boledovičová Dana

Na úvod rokovania privítal starosta obce všetkých prítomných a konštatoval , že na rokovaní Obecného zastupiteľstva / ďalej len OZ / sú prítomní poslanci, Boledovičová, Kerecman, Piroha, Sopúch, , Michalička, Kachlík OZ je uznášania schopné poslanec Harasník sa z rokovania OZ ospravedlnil.
Poslanci OZ schválili program rokovania OZ za návrh programu hlasovali poslanci OZ Boledovičová, Kerecman, Piroha, Michalička, Sopúch, Kachlík . Za zapisovateľku určil starosta obce Máriu Marečkovú.

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva zo dňa 18.7.2007.

Uzn.č. 34/2007 Poslanec Piroha predložil pozmeňovací návrh k VZN č. 11/2007, v ktorom navrhoval povoliť 24-hodinový čas predaja potravín a prevádzky služieb. za ktorí hlasovali poslanci OZ Piroha, Sopúch, proti Boledovičová, Kachlík, Michalička, zdržal sa Kerecman. Pozmeňovací návrh nebol schválený.

Uzn.č. 35/2007 Starosta obce predložil na schválenie návrh VZN č.11/207 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Hradište pod Vrátnom. Za návrh hlasovali poslanci OZ Boledovičová, Kachlík, Kerecman,Michalička, proti Piroha, Sopúch, zdržal sa 0. VZN č. 11/2007 bolo schválené ,nakoľko bolo odhlasované 3/5 väčšinou prítomných poslancov OZ.

Uzn.č. 36/2007 Starosta obce oboznámil poslancov OZ o prerokovaní protokolu kontroly Okresnej prokuratúry ohľadom chýbajúceho VZN o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Hradište pod Vrátnom. Z uvedeného protokolu vyplýva , že obec nedodržiava ustanovenie §4 ods.3 písm.i zák. SNR č. 369/1990 Zb. Poslanci OZ vzali protokol o vykonaní previerky na vedomie.

Uzn.č. 37/2007 Starosta obce oboznámil poslancov OZ o správe nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2006. Poslanci OZ boli oboznámení so správou a vzali ju na vedomie.

Uzn.č. 38/2007 Poslanci OZ schválili úpravu bežnej i kapitálovej časti rozpočtu obce pre rok 2007 a bežný rozpočet schvaľujú ako prebytkový. Za návrh hlasovali, Boledovičová, Kachlík, Kerecman, Michalička, Piroha, Sopúch, proti 0, zdržal sa 0.

Uzn.č. 39/2007 Poslanci OZ schválili čerpanie rezervného fondu obce na kapitálové výdavky v objeme 846.000 Sk na dostavbu a rekonštrukciu Kultúrneho domu v Hradišti pod Vrátnom. Za návrh hlasovali: Boledovičová, Kachlík, Kerecman, Michalička, Sopúch, Piroha, proti 0, zdržal sa 0.

Uzn.č. 40/2007 Tibor Ferenčík Kalinčiakova 298/18 Senica žiada OZ o odpredaj p.č. 6179/6v k.ú Hradište pod Vrátnom. Poslanci OZ prerokovali danú žiadosť a súhlasia s odpredajom predmetného pozemku. Za návrh hlasovali poslanci OZ : Boledovičová, Kachlík , Kerecman, Michalička, Sopúch, Piroha, proti 0, zdržal sa 0.

Uzn. č. 41/2007 Miloš Filo Hradište pod Vrátnom č. 182 žiada OZ o odpredaj pozemku p.č. 404 o výmere 234 m2. Poslanci OZ súhlasia s odpredajom pozemku p.č. 404 v. k.ú Hradište pod Vrátnom. Za návrh hlasovali poslanci OZ: Boledovičová, Kachlík, Kerecman, Michalička, Sopúch, Piroha, proti 0, zdržal sa 0.

Uzn. č. 42/2007 Ľubomír Filo Hradište pod Vrátnom 216 žiada OZ o schválenie výmeny pozemkov a to časť p.č. 6245/1 vo vlastníctve obce , ktorá sa nachádza pred jeho rodinným domom za p.č. 6250 , ktorá je jeho vlastníctvom a nachádza sa pod obecnou cestou. OZ má záujem rokovať o tejto výmene ihneď po predložení podrobného geometrického plánu zo strany žiadateľa. Za návrh hlasovali poslanci OZ: Boledovičová, Kachlík, Kerecman, Michalička, Sopúch, Piroha, proti 0, zdržal sa 0.

Uzn. č. 43/2007 Jozef Kňazovič a manželka Emília Hradište pod Vrátnom č. 217 žiadajú OZ o schválenie výmeny časti p.č. 6254/1 vo vlastníctve obce, ktorá sa nachádza pre ich rodinných domom za p.č. 6255 , ktorá je ich vlastníctvom a nachádza sa pod obecnou komunikáciou. OZ má záujem rokovať o tejto výmene ihneď po predložení podrobného geometrického plánu zo strany žiadateľa. Za návrh hlasovali poslanci OZ: Boledovičová, Kachlík, Kerecman, Michalička, Sopúch, Piroha, proti 0, zdržal sa 0.

Rôzne:
Starosta obce informoval , že obec obdržala dotáciu z MF SR vo výške 350.000 Sk na dostavbu a rekonštrukciu Kultúrneho domu.
Poslanec Piroha navrhuje častejšie aktualizovať internetovú stránku obce, na stránku obce dávať všetky návrhy VZN a zverejniť rozpočet obce. Poslanec Piroha prejavil záujem o vzdanie sa odmeny poslanca. Bolo mu oznámené, že každému poslancovi prislúcha schválená výška odmeny, ktorú musí prijať a darovať ju môže až po zdanení. Ďalej navrhuje zvýšiť príspevok na novonarodené dieťa ako aj príspevky pre jubilantov. Tieto záležitosti OZ prerokuje pri tvorbe rozpočtu na rok 2008.
Informoval všetkých prítomných o petičnej akcii ohľadom zavedenia rýchlostného internetu DSL. Petícia občanov bola adresovaná na obec, ktorá bude žiadateľom o zavedenie internetu DSL.
Poslanec Kerecman navrhuje vykonať orezanie spodnej časti asi do výšky 1,5m strieborného smreku pred domom č. 41 z dôvodu sprehľadnenia zákruty na štátnej ceste.
Poslanec Michalička sa zaujímal o ďalší postup prác na kultúrnom dome. Práce by mali pokračovať začiatkom mesiaca október, pretože až 24.septembra banka Dexia schválila ďalšie čerpanie finančných prostriedkov na dostavbu Kultúrneho domu v objeme 6,4 mil. Sk

Za prítomnú verejnosť pripomienky občanov: Jozef Masár, Hradište 104 poukázal na to, že niektoré stromy zasahujú do premávky na obecných komunikáciách a je potrebné, aby obecný úrad upozornil majiteľov týchto stromov na ich orezanie.
Jozef Nosko Hradište 256 poukázal na špatný stav zábradlia pri miestnom pohostinstve a pred obecným úradom, a vyčistenie miestneho potoka v obci,
Marek Vajdák sa zaujímal o separáciu BIO odpadu, ako to bude obec riešiť. Separácia Bio odpadu je celoslovenský problém a zostáva otvorený. Vo výhľade je však možnosť v spolupráci s poľnohospodárskym družstvom zriadiť kompostáreň.

Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným a rokovanie OZ ukončil

Overovatelia:

Ing. Lukáš Piroha....................................................

Boledovičová Dana .................................................

zapisovateľka: Mária Marečková................................

 

Ing. Ivan Hatiar
starosta obce
Hradište pod Vrátnom