ZÁPISNICA
Z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 22.11.2007 v zasadačke obecného úradu.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice : Ing. Kerecman Jozef
                                         Ing. Kachlík Ján

Na úvod rokovania privítal starosta obce všetkých prítomných a konštatoval , že na rokovaní Obecného zastupiteľstva / ďalej len OZ / sú prítomní poslanci, Boledovičová, Kerecman, Piroha, Sopúch, , Michalička, Kachlík OZ je uznášania schopné poslanec Harasník sa z rokovania OZ ospravedlnil.
Poslanci OZ schválili program rokovania OZ za návrh programu hlasovali poslanci OZ Boledovičová, Kerecman, Piroha, Michalička, Sopúch, Kachlík . Za zapisovateľku určil starosta obce Máriu Marečkovú.

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva zo dňa 25.9.2007.
Na úvod informoval poslancov OZ , že VZN.č.9 o dani z nehnuteľností sa nemení a zostáva v platnosti aj pre ďalší kalendárny rok.

Uzn. č.44/2007 Poslanec Piroha predložil pozmeňujúci návrh k § 5 VZN č. 12 o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady, v ktorom navrhuje aby poplatok za komunálne odpady bol schválený vo výške 400 Sk/ osobu / rok a zároveň aby boli od tohto poplatku oslobodené všetky deti vo veku do 10 rokov. Za návrh hlasovali poslanci: Piroha, zdržal sa hlasovania 0, proti Boledovičová, Kachlík, Kerecman, Michalička, Sopúch.

Uzn. č. 45/2007 Starosta obce predložil na schválenie poslancom OZ návrh VZN .č. 12 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady aj s novým znením §4 daň za jadrové zariadenie. Za návrh hlasovali poslanci: Piroha, Sopúch, Boledovičová, Kachlík, Kerecman, Michalička, , zdržal sa 0, proti 0.

Uzn. č. 46/2007 Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN č. 13 o iných poplatkoch, po úprave § 4 sadzby poplatku poslanci OZ hlasovali . Za návrh Piroha, Sopúch, Boledovičová, Kachlík, Kerecman, Michalička, zdržal sa 0, proti 0.

Uzn. č. 47/2007 Rímskokatolícka cirkev Hradište pod Vrátnom požiadala obec Hradište pod Vrátnom o finančnú pomoc vo výške 15.000 Sk na inštaláciu nového ozvučovacieho zariadenia v kostole. Predložený rozpočet je navrhnutý vo výške 36.800 Sk z čoho cirkev by financovala 21.800 Sk a zostávajúcich 15.000 Sk by poskytla obec Hradište pod Vrátnom. Poslanci OZ súhlasia s poskytnutím finančnej pomoci vo výške 15.000 Sk z rozpočtu obce. Za návrh hlasovali poslanci: Piroha, Sopúch, Boledovičová, Kachlík, Kerecman, Michalička, zdržal sa 0, proti 0.

Uzn. č. 48/2007 Lucia a Karol Baránkoví Hradište pod Vrátnom 157 žiadajú Obec Hradište pod Vrátnom o odpredaj p.č. 6169/2 a p.č. 6168/1 v k.ú. Hradište pod Vrátnom za účelom výstavby rodinného domu. Poslanci OZ schválili odpredaj pozemkov. Za odpredaj hlasovali poslanci OZ za: Piroha, Sopúch. Boledovičová, Kachlík, Kerecman, Michalička, zdržal sa 0, proti 0. Uznesenie č. 48/2007 má platnosť do 22.11.2008 ak do tejto doby nezačne žiadateľ vo veci konať uznesenie stráca platnosť.

Uzn. č. 49/2007 Libuša Kovačovičová Hradište pod Vrátnom č. 128 žiada obec Hradište pod Vrátnom o majetkové vyrovnanie p.č. 113/15, 113/16 vo výmere 137m2 , ktoré pôvodne zakúpil jej starý otec Ján Šutta v roku 1961 . Poslanci OZ na základe toho , že nemali predložené žiadne listinné dôkazy o predaji pozemku v roku 1961 a na základe pripomienok prítomných občanov, ktorí tvrdili , že by mala zostať časť tohto pozemku priechodná pre obyvateľov , ktorí sa potrebujú dostať na Vršky ako aj to že poslanci OZ nemali vyjadrenia vlastníkov susedných nehnuteľností nerozhodli o odpredaji pozemkov. Poslanci OZ požadujú od žiadateľky aby predložila na najbližšie zasadnutie OZ stanovisko vlastníkov susedných nehnuteľností prípadne nový návrh , ktorý bude riešiť priechodnosť tejto uličky pre občanov, ktorí sa potrebujú dostať na Vršky. Za návrh hlasovali poslanci OZ: Piroha, Sopúch, Boledovičová, Kachlík, Kerecman, Michalička, zdržal sa 0, proti 0.

Uzn.č. 50/2007 Ing. Daniela Bielická Ľ. Štúra 2550/8 Zvolen a Peter Galbavý Hubina č. 72 požiadali obec Hradište pod Vrátnom o odpredaj nehnuteľností bývalého Pavlíkovho mlyna.
Poslanci OZ navrhujú aby obec dala vypracovať znalecký posudok na celú nehnuteľnosť vrátane pozemkov a na základe znalcom stanovej ceny obec zvolí ďalší postup pri odpredaji predmetnej nehnuteľnosti. Za návrh hlasovali: Piroha, Sopúch, Boledovičová, Kachlík, Kerecman, Michalička, zdržal sa 0, proti 0.

Uzn. č. 51/2007 Poslanec Piroha oznámil listom , ktorý predniesol starosta obce ,že od 1.7.2007 sa dobrovoľne vzdáva odmeny poslanca až do ukončenia poslaneckého mandátu s tým ,že poprosil aby finančná čiastka za každý rok bola Obcou poukázaná na školské potreby pre žiakov základnej školy. Poslanci OZ berú na vedomie vzdanie sa odmeny poslanca Pirohu od 1.7.2007 až do ukončenia poslaneckého mandátu.

Uzn č. 52/2007 Starosta obce predniesol poslancom OZ stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce pre rok 2008-2010, ktorý doporučuje schváliť rozpočet ako vyrovnaný bez výhrad. Poslanci OZ schválili rozpočet obce pre rok 2008-2010 ako vyrovnaný. Za návrh hlasovali poslanci OZ. Piroha, Sopúch, Boledovičová, Kachlík, Kerecman, Michalička. Zdržal sa 0, proti 0.

Uzn. č. 53/2007 Starosta obce navrhol na schválenie odmeny pre jubilantov v roku 2007 . Jubilanti ktorí sa v roku 2007 dožili
          60 rokov - 500 Sk
          70 rokov - 600 Sk
          80 rokov - 700 Sk
Poslanci OZ schválili odmeny pre jubilantov , za návrh hlasovali : Piroha, Sopúch, Boledovičová, Kachlík, Kerecman, Michalička, zdržal sa 0, proti 0.

Uzn. č. 54/2007 Poslanci OZ schválili kontrolórom predložený Plán činnosti kontrolóra obce Hradište pod Vrátnom pre I. polrok 2008. Za návrh hlasovali poslanci OZ. Piroha, Sopúch, Boledovičová, Kachlík, Kerecman, Michalička, zdržal sa 0, proti 0.

Uzn. č. 55/2007 Poslanci OZ schválili výsledok hospodárenia obce k 30.6.2007 na základe predloženej správy o výsledku hospodárenia a kontrolnej činnosti obce Hradište pod Vrátnom. Za návrh hlasovali poslanci OZ : Piroha, Sopúch, Boledovičová, Kachlík, Kerecman, Michalička, zdržal sa 0, proti 0.

Uzn. č. 56/2007 Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na schválenie členov inventarizačných komisií z dôvodu vykonania inventúry majetku obce za rok 2007.
Hlavná inventarizačná komisia
          Ing. Jozef Kerecmman
          Mária Marečková
          Danka Boledovičová

Vyraďovacia inventarizačná komisia:
          Ing. Lukáš Piroha
          Miroslav Harasník
          Stanislav Sopúch

Likvidačná inventarizačná komisia
          Ing. Peter Michalička
          Ing. Ján Kachlík
          Mária Ferančíková

Za návrh hlasovali poslanci OZ : Piroha, Sopúch, Boledovičová, Kachlík, Kerecman, Michalička, zdržal sa 0, proti 0.

Rôzne:

Poslanec Kerecman navrhuje zakúpiť nový mikrofón do domu smútku
Starosta obce informoval o prácach na Kultúrnom dome , kde predpokladaný termín ukončenia prác by mal byť podľa zmluvy 30.6.2008
Informoval o opätovnom oslovení Slovak Telekomu z dôvodu zavedenia rýchlostného internetu.

Za prítomnú verejnosť

Stanislav Kováč požiadať prostredníctvom obce predstaviteľov firmy T-Mobile ohľadne zlepšenia pokrytia signálom našej obce, ďalej navrhuje aby obec začala postupne s opravou potoka smerom do horného konca po určitých úsekoch

Jozef Nosko navrhol aby sa zakúpili vianočné svetelné ozdoby do našej obce, poukázal že zábradlie pri pohostinstve stále nie je opravené

Masár Jozef poukázal taktiež na opravu potoka v časti horný koniec a zároveň aj na orez stromov pri miestnych komunikáciách.

Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným a rokovanie OZ ukončil

Overovatelia:

Ing. Jozef Kerecman.............................

Ing. Ján Kachlík.....................................

zapisovateľka: Mária Marečková...............................

 

Ing. Ivan Hatiar
starosta obce
Hradište pod Vrátnom