Správa o výsledku
hospodárenia a kontrolnej činnosti obce Hradište pod Vrátnom k 30.6.2007

Rozpočet príjmov

Rozpočet príjmov na rok 2007 bol schválený v objeme 12.349 tis. Sk, upravovaný nebol.
Skutočne dosiahnuté príjmy k 30.6.2007 boli vo výške 7.173 tis. Sk.

Plnenie príjmov v tis. Sk :

1. Daňové príjmy Rozpočet
schválený
Rozpočet
upravený
Skutočnosť
k 30.6.2007
Výnos dane z príjmov pouk. ÚS 4 172 4 172 1 816
Daň z pozemkov 420 420 239
Daň zo stavieb 179 179 142
Daň z bytov 1 1 1
Daň za psa 10 10 11
Daň za užívanie verejného priestranstva 5 5 3
Popl. za zber, prepr., znešk. komunál. odpadu 250 250 221
Daň za umiestnenie jadrového zariadenia 504 504 1 008
 
2. Nedaňové príjmy      
Z úhrad za vydobyté nerasty 2 2 2
Z prenajatých pozemkov 1 442 1 442 0
Z prenaj. budov, priestorov a objektov 90 90 36
Z prenaj. stroj., prístr. a zariadení 2 2 1
Poplatky ostatné /správne osvedčenia/ 17 17 11
Za predaj výr., tov. a služieb /MR,DS,OS/ 70 70 11
Iné poplatky 0 0 1
Z náhrad poistného plnenia 0 0 11
 
3. Ostatné príjmy      
Úroky z vkladov /BÚ/ 6 6 1
Ostatné príjmy - z dobropisov 0 0 3
Ostatné príjmy - za prebyt. hnuteľ. majetok 0 0 19
 
4. Príjmy zo štátneho rozpočtu Rozpočet      
Na školstvo /prenesené kompetencie/ 900 900 419
Na školstvo /vzdelávacie poukazy/ 20 20 15
ÚP - na stravu pre deti v hmotnej núdzi 5 5 1
ÚP - na škol. potr. pre deti v hmot. núdzi 0 0 1
KÚ - pozemné komunikácie /cest.dopr./ 1 1 0
KÚ - ŽP ochrana prírody a krajiny 1 1 3
Hlásenie pobytu občanov a register obyv. 3 3 4
 
5. Príjmy ZŠ 49 49 45
 
6. Kapitálové príjmy      
Príjem z predaja pozemkov 10 10 15
 
7. Finančné príjmy      
Bankové úvery dlhodobé 3 251 3 251 2 326
Z prevodov peňažných fondov 939 939 807
 
Príjmy celkom 1 2349 1 2349 7 173


Rozpočet výdavkov

V členení podľa rozpočtovej klasifikácie výdavky boli plnené nasledovne : /v tis. Sk/

1. Bežné výdavky Rozpočet Rozpočet
schválený
Rozpočet
upravený
Skutočnosť
k 30.6.2007
01116 Obec 2 309 2 309 1 115
0112 Finančná a rozpočt. oblasť 15 15 6
0170 Transakcie verej. dlhu /úroky z úveru/ 271 271 66
0220 Civilná ochrana 2 2 4
0320 Ochrana pred požiarmi 28 28 10
04513 Doprava 163 163 60
0510 Nakladanie s odpadmi 522 522 187
0620 Spoločná obecná úradovňa 0 0 4
0630 Zásobovanie vodou 9 9 3
0640 Verejné osvetlenie 205 205 96
0810 Rekreačné a športové služby 40 40 87
0820 Kultúrne služby 166 166 13
0830 Vysielacie a vydavateľské služby 13 13 6
0840 Náboženské a iné spol. služby 63 63 30
10202 Opatrovateľská služba 66 66 31
10701 Dávky soc. pomoci / v hmot. núdzi/ 5 5 0
 
2. Kapitálové výdavky
08209 Rekonštrukcia kultúrneho domu 4 900 4 900 3 148
 
3. Finančné operácie 0 0 0
 
4. Výdavky ZŠ 2 050 2 050 993
 
Výdavky celkom 10 827 10 827 5 859


          Rozpočet výdavkov na rok 2007 bol schválený v objeme 10827 tis. Sk, upravený rozpočet k 30.6.2007 nebol.
Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2007 bolo vo výške 5859 tis. Sk.
          Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2007. Rozpočet obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 16.11.2006 uznesením č. 42/2006. Schválený rozpočet bol prebytkový.
          Rozpočet obce nebol v priebehu roka upravovaný .
          V roku 2007 sa pokračovalo v rekonštrukcii kultúrneho domu. Náklady na rekonštrukciu KD obec hradila z otvoreného bankového úveru obce v sume: 2326 tis. a z rezervného fondu v sume 807 tis. Sk, z kapitálových prostriedkov bežného roka v sume 15 tis. Sk.
K 30.6.2007 má obec úverové zaťaženie 3400 tis. Sk, z toho:
- 350 tis. Sk (plynofikácia budovy OcÚ) a
3050 tis. Sk (rekonštrukcia kultúrneho domu).
          Kontrola pokladne bola vykonaná v prvom polroku 2007 k 31.3.2007 a to pokladničné doklady príjmové od čísla 1-1 až po č. 1-51/vrátane/, výdavkové pokladničné doklady č. 2-1 až po č. 2-50/vrátane/ a k 30.6.2007 príjmové pokladničné doklady od čísla 1-52 až po č. 1-110/vrátane/ a výdavkové pokladničné doklady od č. 2-51 po č. 2-117. Pri kontrole neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Účtovná evidencia je vedená v zmysle zákona o účtovníctve.

Hradište pod Vrátnom, 27.9.2007

 

Mária Špányiová
kontrolór obce