ZÁPISNICA
Z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 30.1.2008 v zasadačke obecného úradu.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice:
        Boledovičová Dana
        Sopúch Stanislav

Na úvod rokovania privítal starosta obce všetkých prítomných a konštatoval , že na rokovaní Obecného zastupiteľstva / ďalej len OZ / sú prítomní poslanci, Boledovičová, Kerecman, Piroha, Sopúch, , Michalička, Kachlík OZ je uznášania schopné poslanec Harasník sa z rokovania OZ ospravedlnil.
Poslanci OZ schválili program rokovania OZ za návrh programu hlasovali poslanci OZ Boledovičová, Kerecman, Piroha, Michalička, Sopúch, Kachlík . Za zapisovateľku určil starosta obce Máriu Marečkovú.

Kontrola uznesení:
Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva zo dňa 22.11.2007.

Uzn.č.49/2007 Libuša Kovačovičová Hradište pod Vrátnom 128 predložila k svojej žiadosti o odpredaj pozemkov p.č. 113/15, 113/16 vzniknutých z pôvodnej p.č. 113/1 dokumenty z rady MNV z roku 1961 o schválení odpredaju časti nehnuteľnosti pôvodnej p.č.113/1. Zastupiteľstvu však nebolo predložené stanovisko majiteľa susedného pozemku, ktorým je Pozemkové spoločenstvo Urbár Hradište pod Vrátnom. Poslanci OZ berú na vedomie predložené materiály, ktoré však nezakladajú právny nárok , že časť p.č. 113/1 bola v roku 1961 aj v skutočnosti prevedená a zapísaná do Katastra nehnuteľností. Poslanci OZ konštatujú že uzn. č. 49/2007 je stále platné a predajom p.č. 113/15 a p.č. 113/16 vytvorených z p.č. 113/1 sa budú zaoberať po predložení stanoviska Pozemkového spoločenstva Urbár Hradište pod Vrátnom zo strany žiadateľky.

Nové úlohy

Uzn.č. 1/2008 Poslanci OZ schvaľujú odmeny pre jubilantov , ktorí sa v priebehu roka dožijú okrúhleho životného jubilea 60, 70,80,90 a nad 90 rokov finančnú odmenu 1.000 Sk a vecný dar v hodnote do 300 Sk. Jubilant , ktorý sa svojho životného jubilea nedožije obec zakúpi veniec v tejto hodnote. Za návrh hlasovali: Kerecman , Kachlík, Boledovičová, Sopúch, Piroha, Michalička, proti 0, zdržal sa 0

Uzn.č. 2/2008 Poslanci OZ schvaľujú príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 3.000 Sk pre novonarodené dieťa. Finančná hodnota bude vyplatená cez pokladňu obecného úradu. Podmienka pre priznanie tohto príspevku je ,že rodičia musia mať trvalý pobyt v obci Hradište pod Vrátnom. Za návrh hlasovali: Kerecman, Kachlík, Boledovičová, Sopúch, Piroha, Michalička, proti 0, zdržal sa 0.

Uzn.č.3/2008 Poslanci OZ schvaľujú Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hradište pod Vrátnom. Za návrh hlasovali: Kerecman, Kachlík, Boledovičová, Sopúch, Piroha, Michalička, proti 0, zdržal sa 0.

Uzn.č.4/2008 Poslanci OZ schvaľujú nákup pozemku pod prístavbou Kultúrneho domu p.č. 114/15 o celkovej výmere 134m2 a p.č. 114/16 o celkovej výmere 28 m2 vytvorených z pôvodnej p.č. 5179/2 v cene 50 Sk/m2. Za návrh hlasovali poslanci OZ: Kerecman, Kachlík, Boledovičová, Sopúch, Piroha, Michalička, proti 0, zdržal sa 0.

Uzn.č.5/2008 Poslanci OZ schvaľujú nákup pozemku p.č. 114/1 o výmere 298m2 vo dvore za kultúrnym domom od fyzických osôb v cene 150 Sk/m2 . Za návrh hlasovali poslanci OZ: Kerecman, Kachlík, Boledovičová, Sopúch, Michalička, proti0, zdržal sa 0, nehlasoval Piroha.

Uzn.č.6/2008 Starosta obce predložil poslancom OZ znalecký posudok vypracovaný na nehnuteľnosť Pavlíkov mlyn. Poslanci OZ určujú najnižšiu cenu nehnuteľnosti v sume 400.000 Sk . Obec osloví všetkých záujemcov o kúpu tejto nehnuteľnosti a požiada záujemcov o predloženie ich cenových ponúk. Obec osloví aj vlastníka susednej nehnuteľnosti. Na základe predložených písomných ponúk vyberú poslanci OZ jedného zo záujemcov , s ktorým bude uzatvorená zmluva o prevode majetku. Za návrh hlasovali: Kerecman, Kachlík, Boledovičová, Sopúch, Piroha, Michalička, proti 0, zdržal sa 0.

Uzn.č.7/2008 Poslanci OZ schvaľujú komisiu pre verejné obstarávanie pre všetky výberové konania v zložení Kerecman, Kachlík, Harasník, Boledovičová, Sopúch, Piroha, Michalička. Za návrh hlasovali: Kerecman, Kachlík, Boledovičová, Sopúch, Piroha, Michalička, proti 0, zdržal sa 0.

Uzn.č.8/2008 Poslanci OZ schvaľujú zahájenie parkových úprav v obci v zmysle čerpania prostriedkov s Regionálneho operačného programu. Za návrh hlasovali: Kerecman, Kachlík, Boledovičová, Sopúch, Piroha, Michalička, proti 0, zdržal sa 0.

Uzn.č.9/2008 Poslanci OZ schvaľujú cenník pohrebných služieb, ktorý začne platiť od 1.2.2008. Za návrh hlasovali: Kerecman, Kachlík, Boledovičová, Sopúch, Piroha, Michalička, proti 0, zdržal sa 0.

Uzn.č.10/2008 Poslanci OZ schválili bežnú aj kapitálovú časť rozpočtu nákupom kachlí do šatní TJ v sume 11.017 Sk. Za návrh hlasovali: Kerecman, Kachlík, Boledovičová, Sopúch, Piroha, Michalička, proti 0, zdržal sa 0.

Uzn.č.11/2008 Poslanci OZ schválili nákup prenosného WC , ktoré bude používané pri kultúrnych podujatiach na ihrisku TJ a ostatný čas bude umiestnené na miestnom cintoríne pre potreby širokej verejnosti. Za návrh hlasovali: Kerecman, Kachlík, Boledovičová, Sopúch, Piroha, Michalička, proti 0, zdržal sa 0.

Uzn.č.12/2008 Poslanci OZ schválili pracovnú skupinu , ktorá bude zodpovedať za prípravu obce na zavedenie eura v nasledovnom zložení Ing. Ivan Hatiar, Mária Marečková, Mária Ferančíková, Mária Špányiová, Dana Boledovičová, Ing. Jozef Kerecman, Elena Sadloňová za RO-ZŠ. Za návrh hlasovali: Kerecman, Kachlík, Boledovičová, Sopúch, Piroha, Michalička, proti0, zdržal sa 0.

Uznč.13/2008 Poslanec OZ Piroha navrhol aby bola vytvorená pracovná skupina v zložení Hatiar, Kachlík, Piroha pre styk s jednotlivými spoločnosťami, ktoré ponúkajú služby ohľadne vypracovania konkrétnych žiadostí, prípadne poskytujú konzultácie. O výsledkoch týchto rokovaní budú vždy informovať obecné zastupiteľstvo na najbližšom rokovaní. Za návrh hlasovali: Kerecman, Kachlík, Boledovičová, Sopúch, Piroha, Michalička, proti 0, zdržal sa 0.

Uzn.č.14/2008 Poslanec OZ Kerecman predložil návrh na schválenie odmeny starostovi obce vo výške 40%z mesačnej odmeny za obdobie od 1.4.2007-31.12.2007 . Za návrh hlasovali: Kerecman, Kachlík, Boledovičová, Sopúch, Michalička, proti 0, zdržal sa Piroha.

Rôzne:
Poslanec Piroha navrhuje zaoberať sa možnosťou výstavby bytovky v časti obce za kultúrnym domom buď cez ŠFRB kde je dotácia štátu 30% a úver vo výške 70% , alebo hovoril aj o možnosti postavenia takejto stavby cez súkromného investora. Navrhuje preskúmať obidve možnosti.
Ohľadom opravy potokov v obci, tieto pretekajú po obecných pozemkoch avšak sú v správe Povodia Dunaja obrátiť sa na príslušného správcu toku s možnosťou zaradenia opravy týchto potokov cez prostriedky zo štrukturálnych fondov.

Pripomienky verejnosti

Jozef Masár upozorňuje , že cesta do Horného konca je úzka a začína sa trhať v časti od potoka
Jozef Nosko urguje opravu zábradlia pri miestnom pohostinstve
Marek Vajdák navrhuje na internetovej stránke zverejňovať oznamy , ktoré sa dlhodobejšie vyhlasujú / odstávka elektriny, odpočet vodomerov, nahlasovania na zájazdy a pod/, vyhlásiť v obecnom rozhlase aby si občania pozametali pred svojimi domami, podujal sa že sprostredkuje stretnutie na Slovak Telekom ohľadne zavedenia internetu v našej obci.
Ing. Jozef Piroha informoval o možnosti prípravy stavebných pozemkov pre IBV prípadne pre výstavbu bytovky za Kultúrnym domom, informoval aj o zmene zákona ohľadom projektu pozemkových úprav

Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným a rokovanie OZ ukončil

Overovatelia:
              Boledovičová Dana........................................................
              Sopúch Stanislav........................................................

zapisovateľka:
              Mária Marečková........................................................

 

Ing. Ivan Hatiar
starosta obce
Hradište pod Vrátnom