ZÁPISNICA
Z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 22.4.2008 v zasadačke obecného úradu.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Kerecman, Ing. Ján Kachlík

Na úvod rokovania privítal starosta obce všetkých prítomných a konštatoval , že na rokovaní Obecného zastupiteľstva / ďalej len OZ / sú prítomní poslanci, Kerecman, Piroha, Sopúch, , Michalička, Kachlík OZ je uznášania schopné poslanec Harasník a poslankyňa Boledovičová sa z rokovania OZ ospravedlnili. Poslanci OZ schválili program rokovania OZ rozšírený o bod schválenie prebytku hospodárenia obce . za návrh programu hlasovali poslanci OZ Kerecman, Piroha, Michalička, Sopúch, Kachlík . Za zapisovateľku určil starosta obce Máriu Marečkovú.

Uzn .č. 15/2008 Ján Zeman Hradište pod Vrátnom 257 žiadal a finančný príspevok 1.000 Sk. OZ danú žiadosť zamietlo nakoľko táto nebola doložená žiadnymi relevantnými podkladmi na stanovenie a určenie finančnej výpomoci. Za návrh hlasovali: Kerecman, Piroha, Sopúch, Michalička, Kachlík, proti 0, zdržal sa 0.

Uzn. č. 16/2008 OZ berie na vedomie žiadosť Radovan Baránek a Zuzana Boledovičová o prenájom časti prístavby Kultúrneho domu za účelom reštauračného využitia. OZ zatiaľ nerozhodlo o stanovení podmienok prenájmu . Podmienky prenájmu budú stanovené po kolaudácii Kultúrneho domu.

Uzn. č. 17/2008 OZ schvaľuje Dodatok č. 2 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu v Senici. Za návrh hlasovali: Kerecman, Piroha, Sopúch, Michalička, Kachlík, proti0, zdržal sa 0.

Uzn.č. 18/2008 OZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti obecného kontrolóra za rok 2007 , ktorú predložila kontrolórka obce Mária Špányiová

Uzn. č. 19/2008 OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Hradište pod Vrátnom za rok 2007.

Uzn.č.20/2008 OZ schvaľuje čerpanie z rezervného fondu na projektová dokumentácia na Dom smútku vo výške 75.000,- Sk, projektová dokumentácia na Šatne TJ vo výške 70.000,- Sk, projektová dokumentácia na uteplenie budovy Obecného úradu vo výške 30.000,- Sk, projektová dokumentácia na ozvučenie sály v Kultúrnom dome 17.315,- Sk, Sadové úpravy v obci vo výške 99.396,- Sk. Za návrh hlasovali poslanci OZ: Kerecman., Piroha, Sopúch, Michalička, Kachlík, proti 0, zdržal sa 0.

Uzn. č.21/2008 OZ stanovuje ceny pri odpredaji obecných pozemkov, ktoré sa nachádzajú v intraviláne obce v cene minimálne 100 Sk/m2 a v prípade dlhodobého užívania / minimálne 10 rokov/ v sume minimálne 50 Sk/m2 . Za návrh hlasovali poslanci OZ: Kerecman, Piroha, Sopúch, Michalička, Kachlík, proti 0, zdržal sa 0.

Uzn.č. 22/2008 V zmysle uznesenia OZ č. 49/2007 predložila žiadateľka Libuša Kovačovičová Hradište pod Vrátnom č. 128 Zmluvu o dlhodobom prenájme nehnuteľnosti uzatvorenú s Pozemkovým spoločenstvom Urbár Hradište pod Vrátnom. Na základe tejto zmluvy a geometrického plánu č. 120/07 poslanci OZ rozhodli o odpredaji p.č. 113/15 a p.č. 113/16 vytvorených z p.č. 113/1 v prospech Libuši Kovačovičovej v cene 50 Sk/m2.Za návrh hlasovali poslanci: Kerecman, Piroha, Sopúch, Michalička, Kachlík, proti0, zdržal sa 0. Platnosť uznesenia č. 24/2008 je do 22.4.2009.

Rôzne:

Starosta obce informoval o písomnej odpovedi Slovak telekomu ohľadom zavedenia internetu v našej obci, ktorou bola naša žiadosť zamietnutá.
Starosta informoval o stave prác na Kultúrnom dome
Poslanec Piroha navrhol osloviť CHKO Malé Karpaty ohľadom stanoviska k možnej IBV na pozemku Vršky.

Pripomienky občanov:

Jozef Masár – žiada pridať kontajner na TKO do časti Horný koniec, pýtal sa ako to bude s vybudovaním miestnej komunikácie k novému rod. domu v časti Horný koniec ulička na Vršky , informoval sa či sa nebude budovať parkovisko pri dome smútku hneď vedľa cesty.
Kováč Stanislav – sa informoval , prečo obec nesvieti z verejným osvetlením celú noc
Marek Vajdák sa pýtal ako bude obec postupovať v oblasti zavedenia internetu aj po zápornej odpovedi zo Slovak telekomu.

Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným a rokovanie OZ ukončil

Overovatelia:

Ing. Jozef Kerecman.................................................................................

Ing. Ján Kachlík........................................................................................

zapisovateľka: Mária Marečková.................................................................

 

Ing. Ivan Hatiar
starosta obce
Hradište pod Vrátnom