ZÁPISNICA
Z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 16.6.2008 v zasadačke obecného úradu.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice: Ing. Lukáš Piroha, Dana Boledovičová

Na úvod rokovania privítal starosta obce všetkých prítomných a konštatoval , že na rokovaní Obecného zastupiteľstva / ďalej len OZ / sú prítomní poslanci, Kerecman, Piroha, Sopúch, , Boledovičová, Kachlík OZ je uznášania schopné poslanec Harasník a poslanec Michalička sa z rokovania OZ ospravedlnili.
Poslanci OZ schválili program rokovania OZ rozšírený o 1 bod – návrh na uznesenie, na základe ktorého by sa vykonával z rokovaní OZ, ako aj z vyhodnocovania cenových ponúk zvukový záznam. za návrh programu hlasovali poslanci OZ Kerecman, Piroha, Boledovičová, Sopúch, Kachlík . Za zapisovateľku určil starosta obce Máriu Marečkovú.

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ.

Uzn.č.23/2008 Rímskokatolícka cirkev farnosť Hradište pod Vrátnom žiada OZ o schválenie poskytnutia finančného príspevku na opravu oplotenia farského úradu. Poslanci OZ schválili poskytnutie finančnej čiastky vo výške 20.000 Sk na nákup pletiva na oplotenie farského areálu. Za návrh hlasovali poslanci OZ. Kerecman, Kachlík, Boledovičová, Sopúch, Piroha, proti 0, zdržal sa 0

Uzn.č.24/2008 Tibor Ferenčík Kalinčiakova 298/18 Senica žiada OZ o odpredaj časti pozemku p.č. 6182/1 vo výmere cca 1 ár za účelom postavenia chatky. Poslanci OZ navrhujú aby žiadateľ doložil presné miesto určenia aj s výmerou na základe vypracovaného geometrického plánu. Po predložení geometrického plánu sa bude OZ zaoberať predajom predmetného pozemku. Za návrh hlasovali: Kerecman, Kachlík, Boledovičocvá, Sopúch, Piroha, proti 0, zdržal sa 0.

Uzn.č.25/2008 Poslanci OZ vzali na vedomie písomné vzdanie sa členstva Ing. Lukáša Pirohu v redakčnej rade z dôvodu , že redakčná rada si neplní svoje povinnosti a šefredaktor do dnešného dňa nezvolal zasadnutie redakčnej rady zároveň sa vzdáva akejkoľvek spolupráce na príprave a tvorbe Hradiských novín.

Uzn.č. 26/2008 Poslanci OZ schválili dodatok č.1 k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce rozšírený o projektové zámery: Uteplenie budovy Obecného úradu, Voľne dostupný internet pre širokú verejnosť, Ozvučenie sály a videoprojekcia Kultúrneho domu v Hradišti pod Vrátnom, Nákup záhradnej techniky pre údržbu parkových plôch v obci. Za návrh hlasovali poslanci OZ : Kerecman, Kachlík, Boledovičová, Sopúch, Piroha, proti 0, zdržal sa 0.

Uzn. č. 27/2008 Na základe žiadosti Základnej školy s materskou školou Hradište pod Vrátnom žiada ZŠ s MŠ o zmenu právnej formy zo školy s právnou subjektivitou na školu bez právnej subjektivity. K zmene právnej formy dala súhlasné stanovisko uzn.č.1. Pedagogická rada zo dňa 11.6.2008 a Rada školy pod uznesením č. 3 zo dňa 12.6.2008. Na základe súhlasných stanovísk poslanci OZ schvaľujú zmenu právnej formy na základnú školu s materskou školou bez právnej subjektivity. Za návrh hlasovali poslanci OZ: Kerecman, Kachlík, Boledovičová, Sopúch, Piroha, proti 0, zdržal sa 0.

Uzn. č. 28/2008 Vzhľadom k napätej situácii v obci, ktorá vznikla rozbehnutím 2 petičných akcií, OZ žiada ministerstvo životného prostredia o predĺženie doby pripomienkového konania k správe o hodnotení vplyvu na životné prostredie stavby „Veterný park Hradište pod Vrátnom“ o 90 dní. V rámci tejto lehoty by prebehla aj odborná diskusia na tému veterný park za účasti odborníkov z radov priaznivcov aj odporcov veterných elektrární. Zároveň sa ruší termín verejného prerokovania 23.6.2008 štyroch dotknutých obcí: Hradište pod Vrátnom, Osuské, Prietrž, Brezová pod Bradlom a odkladá sa na neurčito, pričom Obec Hradište pod Vrátnom rozpošle oznámenie všetkým zainteresovaným o zrušení tohto termínu. Za návrh hlasovali: Kerecman, Kachlík, Boledovičová, Sopúch, Piroha, proti: 0, zdržal sa: 0.

Uzn.č. 29/2008 OZ sa zaoberalo aj športovou akciou , ktorou je usporiadanie futbalového turnaja medzi mužstvami obcí Hradište pod Vrátnom, Prietrž, Osuské. OZ ukladá usporiadateľovi TJ Hradište pod Vrátnom, že na futbalovom turnaji sa nepovoľuje žiadna propagácia veterných elektrární ani iných materiálov týkajúcich sa veternej energie v celom areáli TJ a jeho okolia. Za návrh hlasovali: Kerecman, Kachlík, Boledovičová, Sopúch, Piroha, proti 0 ,zdržal sa 0.

UZn. č.30/2008 Poslanec Piroha navrhol, aby sa vykonával zvukový záznam z rokovaní OZ, ako aj z vyhodnocovania cenových ponúk. V oboch prípadoch budú záznamy archivované na obecnom úrade, pričom záznamy z rokovaní OZ budú verejnosti dostupné na vyžiadanie: Za návrh hlasovali Kachlík, Boledovičová, Sopúch, Piroha proti 0, zdržal sa Kerecman

Rôzne:
Poslanec Piroha navrhol aby sa zverejnilo na úradnej tabuli a na internetovej stránke možnosť prenájmu časti prístavby Kultúrneho domu.
Poslanec Kachlík navrhol vykonať v obci prieskum možných záujemcov na pripojenie internetu DSL

Za prítomnú verejnosť:
Irena Michaličková – sa zaujímala o výkup pozemkov pre veterný park, vyslovila nesúhlasné stanovisko s výstavbou veterného parku.
Masár Jozef - je zásadne proti organizovaniu futbalového turnaja , ktorý by bol spojený s propagáciou veterného parku
Ing. Jozef Piroha – Informovanosť o termíne verejného prerokovania výstavby veterného parku je nedostatočná (chýba oznámenie v miestnom rozhlase). Protestuje proti možnému zneužitiu futbalového turnaja na účelovú propagáciu veterného parku a navrhuje, aby sa tento turnaj konal až po verejnom prerokovaní. Pýta sa, či má usporiadateľ na usporiadanie propagácie súhlas na využívanie priestorov ihriska. Vzhľadom na to, že sa blíži kolaudácia kultúrneho domu, žiada Ing. J. Piroha v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, aby starosta zverejnil finančné náklady na rekonštrukciu kultúrneho domu, najmä koľko stálo vypracovanie projektu, podanie žiadosti na štrukturálne fondy, kto vypracoval projekt a vybavoval žiadosť o fondy, kto vykonáva stavebný dozor a kto vykonáva stavebné práce, ceny prác, koľko stálo vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre kultúrny dom. Ostro sa ohradil proti ohováraniu jeho mena a celej jeho rodiny. Upozornil, že vandali mu postavili pred vchod do domu kontajner, čím mu zabránili výjazdu z dvora. Uviedol, že sú to pokusy o zastrašovanie jeho i jeho rodiny.
Starosta obce Ing. Ivan Hatiar sa dištancuje od používania svojho mena pri petičnej akcii pretože som nikomu nedal právo v mojom mene niečo sľubovať. Starosta prijal oboch zástupcov petičného výboru tých , ktorí sú proti výstavbe veterného parku i tých , ktorí sú za výstavbu veterného parku a požiadal ich aby postupovali pri petícii korektne voči občanom .
Ing. Lukáš Piroha – nikdy sa ako poslanec OZ nevyjadril jednoznačne, či je za alebo proti veternému parku, až postupným zvážením pre a proti sa postavil na stranu odporcov výstavby veterného parku a v súčasnosti je členom petičného výboru proti veternému parku. Podľa neho je firma nevierohodná, pretože neuhradila podlžnosti voči obci a kupuje si ľudí „za guláš“. Z obavy pred možnými výtržnosťami, ako aj účelovej propagácie veterného parku žiada zrušiť futbalový turnaj, prípadne ho presunúť na neskôr. Ak bude napriek tomu táto akcia povolená, požaduje zabezpečenie policajného dozoru. Verejným prehlásením, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice, sa dištancoval od niektorých praktík používaných pri verejných obstarávaniach obcou Hradište pod Vrátnom.
Jozef Lanko - namietal , prečo obec predala časť pozemku pred rod. domom Libuši Kovačovičovej a tak zabránila priechodu ostatným susedom na pozemky na Vrškoch.
Starosta odpovedal , že obec odpredala pozemok až potom čo predal pozemok URBÁR pre pani Kovačovičovú a tým vlastne prišlo k zabráneniu vstupu na pozemky na Vrškoch
Pani Sládková- namietala , že pred ich domom v Dolnom konci je na súkromnom pozemku pána Mihála smetisko a sú tam uskladnené panele, prečo obec nezasiahne, kto dal povolenie na výstavbu tejto plochy.
Jozef Nosko – rodinný dom v dolnom konci bol mojim rodičom vyvlastnený v roku 1983 vo vlastníctve však ostal pozemok. Tento pozemok bol neskôr predaný Bohumilovi Mihálovi, ďalej žiada aby potok v obci bol po strojnom vyčistení ešte dočistený ručne, začať čistiť chodníky v obci
Masárová Mária – navrhuje zakúpiť metly pre pracovníkov obce ktorí kosia na cintoríne aby mohli hroby hneď pozametať, tabuľu oznamov pri dome smútku opraviť, aby do nej nezatekalo, navrhuje vysadiť do obce kvety a tak obec skrášliť, kedy sa pristúpi zo strany Povodia Dunaja k oprave potoka do Horného konca
Poslanec Kachlík navrhol aby bol futbalový turnaj , pretože sú tu občania , ktorí sa tešia na športovú akciu, turnaj spraviť bez propagácie
Ing. Marek Vajdák - informoval sa na zápisnicu z posledného rokovania OZ, informoval sa kedy bude prebiehať výberové konanie na parkové úpravy, navrhol aby sa konalo referendum k výstavbe veterného parku.

Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným a rokovanie OZ ukončil

Overovatelia: Ing. Lukáš Piroha...........................................................

Dana Boledovičová ............................................................................

zapisovateľka: Mária Marečková...........................................................

 

Ing. Ivan Hatiar
starosta obce
Hradište pod Vrátnom

 

Prílohy.
Prehlásenie k výberovým konaniam v obci Hradište pod Vrátnom