ZÁPISNICA
Z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 17.9.2008 v zasadačke obecného úradu.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Kerecman, Ing. Peter Michalička

Na úvod rokovania privítal starosta obce všetkých prítomných a konštatoval , že na rokovaní Obecného zastupiteľstva / ďalej len OZ / sú prítomní poslanci, Kerecman, Piroha, Sopúch, , Boledovičová, Michalička OZ je uznášania schopné poslanec Harasník a poslanec Kachlík sa z rokovania OZ ospravedlnili.
Poslanci OZ schválili program rokovania OZ rozšírený o 1 bod – návrh na uznesenie, na základe ktorého sa schvaľuje úprava bažného a kapitálového rozpočtu obce z dôvodu poskytnutia dotácií na základnú školu v Hradišti pod Vrátnom , za návrh programu hlasovali poslanci OZ Kerecman, Piroha, Boledovičová, Sopúch, Michalička.

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ. Poukázal na uzn. č. 28/2008 , že toto uznesenie nebolo vykonané nakoľko je podľa starostu obce v rozpore s § 34 zákona č.24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov , nakoľko uznesenie OZ nemôže rušiť to čo je nariadené zákonom. Starosta obce využil sistačné právo a pozastavil výkon uznesenia , ktoré po konzultácii s pracovníkmi ministerstva životného prostredia stiahol.

Uzn. č. 31/2008 Poslanec Piroha prečítal dva otvorené listy adresované všetkým poslancom OZ , starostovi obce a kontrolórovi obce. Poslanci OZ vzali prečítané listy na vedomie.

Uzn. č. 32/2008 Štefan Ferenčík a manželka Adriana žiada OZ o súhlas k odpredaju časti pozemku p.č. 6182/1 a to diel 1 o výmere 201 m2 a diel 2 o výmere 98m2 na základe protokolu o vytýčení hranice pozemku. Poslanci OZ navrhujú aby k odpredajom predmetných pozemkov bol predložený geometrický plán kde jednotlivé diely budú označené ako samostatné parcelné čísla. Po predložení geometrického plánu budú poslanci hlasovať o odpredaji predmetných pozemkov Za návrh hlasovali: Kerecman, Piroha, Boledovičová, Sopúch, Michalička , proti 0, zdržal sa 0.

Uzn.č. 33/2008 Júlia Zemanová žiada poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci pre svoju školopovinnú dcéru Luciu z dôvodu , že rodina je v hmotnej núdzi . Poslanci OZ schválili , že obec preplatí školopovinnej Lucii Zemanovej cestovné náklady na dopravu do Základnej školy Jablonica počas celého školského roka 2008/2009 s tým , že matka dieťaťa predloží obci kreditnú kartu svojej dcéry na ktorú obec vloží finančné prostriedky na cestovné . Obec požiada Základnú školu v Jablonici aby pri polročnom vyúčtovaní cestovného boli tieto finančné prostriedky vrátené obci Hradište pod Vrátnom Za návrh hlasovali: Kerecman, Piroha, Boledovičová, Sopúch, Michalička , proti 0, zdržal sa 0.

Uzn. č. 34/2008 Poslanci OZ sa zaoberali žiadosťou Marcely Galbavej Hubina č. 72 ohľadom kúpy nehnuteľnosti Pavlíkov mlyn . Na základe toho , že predložená cenová ponuka zo strany pani Galbavej bola nízka poslanci nesúhlasia s takouto cenovou ponukou.

Uzn.č. 35/2008 Ladislav Piroha Hradište pod Vrátnom č. 71 žiada OZ o prerokovanie a riešenie skutočností v ktorých poukazuje na činnosť svojich susedov Bohumil Mihál a Mária Mikušovičová . OZ stanovilo , že predmetnú žiadosť o prerokovanie a riešenie zo strany pána Ladislava Pirohu pôjde osobne preveriť starosta obce a poslanec OZ Stanislav Sopúch do 1.10.2008. O výsledku šetrenia bude OZ informované na najbližšom rokovaní OZ. Za návrh hlasovali: Kerecman, Piroha, Boledovičová, Sopúch, Michalička , proti 0, zdržal sa 0.

Uzn.č. 36/2008 Poslanci OZ sa zaoberali predloženým návrhom VZN č. 14/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube a príspevok na úhradu stravného v školskej jedálni. Poslanec Piroha pripomienkoval , že vo VZN č. 14/2008 nie je uvedený konverzný kurz, nie sú správne prepočítané koruny na eurá, a VZN neobsahuje kalkuláciu výpočtu nákladov na stravu. Poslanci VZN č. 14/2008 vrátili na dopracovanie.

Uzn.č.37/2008 Poslanci OZ schvaľujú úpravu bežného a kapitálového rozpočtu obce z dôvodu poskytnutia finančnej dotácie pre základnú školu na projekt „revitalizácia školských zariadení“ v objeme 230.000 Sk a projekt „otvorená škola“ v objeme 118.000 Sk. Za návrh hlasovali: Kerecman, Michalička, Sopúch, zdržali sa hlasovania Piroha , Boledovičová proti 0.

Uzn.č.38/2008 Kontrolór obce predložil poslancom OZ plán kontroly na II. polrok 2008. Poslanec Piroha navrhol rozšíriť plán kontroly o finančnú kontrolu realizácie kultúrneho domu a fond starostu obce s termínom do konca roka 2008 . Poslanci OZ schválili plán kontroly hlavného kontrolóra od 1.10.2008. Za návrh hlasovali: Kerecman, Piroha, Boledovičová, Sopúch, Michalička , proti 0, zdržal sa 0.

Uzn. č. 39/2008 Hlavný kontrolór obce predniesol správu o výsledkoch kontroly za I. polrok 2008. Poslanec Piroha pripomienkoval , že v správe chýbajú konkrétne kontrolované doklady v jednotlivých účtovných oblastiach a že správa nie je adresná. Poslanec Piroha sa opýtal kontrolóra obce či správu písala sama. Poslanci OZ vzali na vedomie správu hlavného kontrolóra obce.

Uzn.č. 40/2008 Poslanci OZ sa zaoberali predloženým návrhom sadzobníka poplatkov za prenájom časti Kultúrneho domu. Poslanec Piroha pripomienkoval , že sadzobník je potrebné schváliť na základe prepočtu finančných nákladov , prípadne porovnávaním cien sadzobníkov okolitých obcí. Poslanci OZ predložený sadzobník poplatkov neschválili. Poslanci OZ schvaľujú poplatok za prenájom sály Kultúrneho domu v sume 1.000 sk + energie s platnosťou do 30.10.2008. Za návrh hlasovali Kerecman, Michalička, Sopúch, Boledovičová, zdržal sa 0, proti 0 nehlasoval Piroha

Uzn.č. 41/2008 Poslanci OZ boli oboznámení s možnosťou opravy miestneho potoka v časti horný koniec tak ako to navrhuje Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Bratislava . OZ Bratislava vypracuje na základe predbežnej zmluvy s obcou technický pasport potoka. V hodnote tohto pasportu by obec odovzdala príslušné opevnenie v zostatkovej hodnote OZ Bratislava. Poslanci OZ berú na vedomie túto správu a žiadajú starostu obce aby na najbližšie rokovanie OZ bola poslancom predložená predbežná zmluva zo strany Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Bratislava .

Za prítomnú verejnosť

Ing. Jozef Piroha kritizoval , že zastupiteľstvo je nepripravené, k správe kontrolóra mu chýbajú kalkulácie a taktiež sa pýtal kontrolóra či kontroloval exekučné konania, informoval sa kde sú peniaze , ktoré darovala obci Zita Furková z predaja svojej knihy na tabulu pre básnika Jána Raka, prečítal výzvu mestského zastupiteľstva v Myjave ohľadom výstavby veterných parkov. Upozornil , že areál športového ihriska je nevysporiadaný majetkovo čo ak vlastníci narušia chod športových a kultúrnych podujatí , obec by mala ihrisko majetkovo vysporiadať, ďalej poukázal na skutočnosť , že starosta obce použil služobné motorové vozidlo na stretnutie starostov obcí dotknutých výstavbou veterných parkov ako neoprávnene.
Adámek Róbert - OZ Krajina bez vrtúľ sa informoval či je správa , ktorá vyšla v tlači veterné elektrárne a diskusia okolo nich platená správa, oznámil prítomným , že z veterného parku dostane obec 3Sk / obyvateľa / deň. Jozef Masár - povedal , že veterný park nebol schválený, pýtal sa prečo viedol verejné prerokovanie ohľadom veterného parku starosta obce Osuské, pýtal sa kedy sa bude realizovať cesta ulička v hornom konci od domu č. 106, prečo sa nerobila prehliadka dychových hudieb vo dvore kultúrneho domu
Mária Masárová - sa pýtala prečo nie je výťah na stravu v kultúrnom dome, kedy bude kultúrny dom prístupný pre mladých ľudí za účelom športového a kultúrneho vyžitia, pripomienkovala ,že izby v Kultúrnom dome sú vysoko, pýtala sa kedy bude umiestnené WC na cintoríne
Ing. Dorňák - pýtal sa na čo potrebujeme veterný park Jozef Nosko – pýtal sa prečo sa poslanec OZ Harasník Miroslav nezúčastňuje na rokovaniach OZ, pripomienkoval opraviť vjazd zo štátnej cesty oproti obecnému úradu je tam otvor nad priekopou vedľa štátnej cesty.

Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným a rokovanie OZ ukončil

Overovatelia:

Ing. Jozef Kerecman..........................................................

Ing. Peter Michalička ........................................................

 

Ing. Ivan Hatiar
starosta obce
Hradište pod Vrátnom