Svoju kontrolnú činnosť som vykonala podľa plánu činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2008 .

Výber dane z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad.
Obec vyberá daň z nehnuteľností podľa platných a schválených všeobecne záväzných predpisov /ďalej len VZN/ a poplatok za komunálny odpad. Dane sú vyrubované na základe platobných výmerov. Výber daní je priebežný v priebehu roka . Všetky príjmy za dane a poplatky vybrané do obecnej pokladne sú riadne každý deň odvádzané na účet obce. Nedoplatky na daniach obec vymáha exekučnými konaniami. Vymáhaniu nedoplatkov na daniach a poplatkoch je potrebné aj naďalej venovať zvýšenú pozornosť.

Kontrola pokladne.
V priebehu I. polroka 2008 som vykonala kontroly stavu pokladne obce o čom som vždy vyhotovila zápis za účasti hmotne zodpovednej osoby a starostu obce. Všetky kontroly pokladne mali kladný výsledok čo znamená , že pokladňa je vedená dobre.

Kontrola rozpočtovej organizácie
V mesiaci máj som vykonala kontrolu činnosti na úseku preneseného výkonu štátnej správy a originálnych kompetencií v Základnej škole v Hradišti pod Vrátnom . Obec poukazuje finančné prostriedky z Krajského školského úradu a z rozpočtu obce na výdavky základnej školy. Finančné prostriedky Základná škola používa presne podľa účelu použitia, ktorý je deklarovaný zo strany štátu ako aj zo strany obce. Základná škola vedie riadne podvojné účtovníctvo , ktoré je v súlade s podvojným účtovníctvom obce. Základná škola vykonáva výber finančných prostriedkov od rodičov detí za stravu a poplatky školy do pokladne školy na základe vlastnej smernice. Všetky finančné prostriedky poskytnuté základnej škole boli riadne finančne zúčtované.

Svoju kontrolnú činnosť som vykonávala podľa schváleného plánu kontrol hlavného kontrolóra obce Hradište pod Vrátnom pre I. polrok 2008 . Kontrolnú činnosť som zhodnotila v tejto správe o kontrolnej činnosti , ktorú v zmysle § 18f odst.1 písm. e zákona 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení predkladám obecnému zastupiteľstvu na vedomie.

V Hradišti pod Vrátnom 16. 7. 2008

 

Mária Špányiová
kontrolór obce
Hradište pod Vrátnom