ZÁPISNICA
Z rokovania mimoriadneho Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 26.9.2008 v zasadačke obecného úradu.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Kachlík, Miroslav Harasník

Na úvod rokovania privítal starosta obce všetkých prítomných a konštatoval , že na rokovaní mimoriadneho Obecného zastupiteľstva / ďalej len OZ / sú prítomní poslanci, Kerecman, Piroha, Harasník, , Boledovičová, Michalička Kachlík OZ je uznášania schopné poslanec Sopúch sa z rokovania OZ ospravedlnili. Mimoriadne rokovanie OZ zvolal starosta obce na základe žiadosti poslancov OZ v zmysle rokovacieho poriadku obce § 8 odst.3 ohľadom schválenia VZN č. 14/2008 o poplatkoch za stravovanie v základnej škole s materskou školou Poslanci OZ schválili program rokovania OZ , za návrh programu hlasovali poslanci OZ Kerecman, Piroha, Boledovičová, Harasník, Michalička Kachlík

Uzn. č. 42/2008. Poslanci OZ schvaľujú VZN č. 14/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni. Za návrh hlasovali Kerecman, Piroha, Boledovičová, Harasník, Michalička Kachlík, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.

Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným a rokovanie OZ ukončil

Overovatelia:

Ing. Ján Kachlík.........................................

Miroslav Harasník ......................................

 

Ing. Ivan Hatiar
starosta obce
Hradište pod Vrátnom