Správa o výsledku
hospodárenia obci Hradište pod Vrátnom ku 30. 6. 2008

Rozpočet príjmov

Rozpočet príjmov na rok 2008 bol schválený v objeme 7.385 tis. Sk, upravovaný nebol.
Skutočne dosiahnuté príjmy k 30.6.2008 boli vo výške 3.977 tis. Sk.

Plnenie príjmov v tis. Sk:

1. Daňové príjmy Rozpočet
schválený
Rozpočet
upravený
Skutočnosť
k 30.6.2007
Výnos dane z príjmov pouk. ÚS 3 960 3 960 2 272
Daň z pozemkov 420 420 248
Daň zo stavieb 179 179 148
Daň z bytov 1 1 1
Daň za psa 11 11 12
Daň za užívanie verejného priestranstva 6 6 2
Popl. za zber, prepr., znešk. komunál. odpadu 300 300 253
Daň za umiestnenie jadrového zariadenia 504 504 0
Spolu 5 381 5 381 2 934
 
2. Nedaňové príjmy      
Z úhrad za vydobyté nerasty 16 16 16
Z prenajatých pozemkov 2 2 0
Z prenaj. budov, priestorov a objektov 76 76 72
Z prenaj. stroj., prístr. a zariadení 2 2 2
Poplatky ostatné /správne osvedčenia/ 35 35 29
Za predaj výr., tov. a služieb /MR,DS,OS/ 63 63 13
Iné poplatky 0 0 0
Z náhrad poistného plnenia 0 0 0
Spolu 194 194 132
 
3. Ostatné príjmy      
Úroky z vkladov /BÚ/ 2 2 1
Ostatné príjmy - z dobropisov 0 0 6
 
4. Príjmy zo štátneho rozpočtu Rozpočet      
Na školstvo /prenesené kompetencie/ 937 937 468
Na školstvo /vzdelávacie poukazy/ 25 25 15
ÚP - na stravu pre deti v hmotnej núdzi 4 4 2
ÚP - na škol. potr. pre deti v hmot. núdzi 1 1 0
ÚP-motivačný 3 3 2
KÚ - pozemné komunikácie /cest.dopr./ 1 1 0
KÚ - ŽP ochrana prírody a krajiny 3 3 3
Hlásenie pobytu občanov a register obyv. 7 7 4
Spolu 981 981 494
 
5. Príjmy ZŠ 49 49 44
 
6. Kapitálové príjmy      
Príjem z predaja pozemkov 3 3 10
 
7. Finančné príjmy      
Bankové úvery dlhodobé 0 0 0
Z prevodov peňažných fondov 775 775 356
 
Príjmy celkom 7 385 7 385 3 977Rozpočet výdavkov

V členení podľa rozpočtovej klasifikácie výdavky boli plnené nasledovne : /v tis. Sk/

1. Bežné výdavky Rozpočet Rozpočet
schválený
Rozpočet
upravený
Skutočnosť
k 30.6.2007
01116 Obec 2 425 2 425 1 213
0112 Finančná a rozpočt. oblasť 12 12 5
0170 Transakcie verej. dlhu /úroky z úveru/ 240 240 120
0220 Civilná ochrana 0 0 0
0320 Ochrana pred požiarmi 23 23 7
04513 Doprava 159 159 113
0510 Nakladanie s odpadmi 580 580 243
0620 Spoločná obecná úradovňa-rozvoj.program 50 50 50
0630 Zásobovanie vodou 10 10/td> 4
0640 Verejné osvetlenie 220 220 69
0810 Rekreačné a športové služby 51 51 28
0820 Kultúrne služby 475 475 149
0830 Vysielacie a vydavateľské služby 25 25 3
0840 Náboženské a iné spol. služby 107 107 59
10202 Opatrovateľská služba 75 75 35
10701 Dávky soc. pomoci / v hmot. núdzi/ 0 0 0
Spolu 4 452 4 452 2 098
 
4. Výdavky ZŠ 2 155 2 155 1 058
 
2. Kapitálové výdavky
Kultúra - nákup pozemkov 53 53 53
Prípravná a projektová dokumentácia - - -
PD zateplenie budovy OÚ 30 30 45
PD rozvoj.program-parkové úpravy 100 100 99
PD šatne TJ - nadstavba 70 70 70
PD zastrešenie Domu smútku 75 75 75
Ozvučenie sály kultúrneho domu 0 0 17
Spolu 328 328 359
 
3. Finančné operácie 0 0 0
Splácanie úveru 450 450 0
Spolu 7 385 7 385 3 515


Rozpočet výdavkov na rok 2008 bol schválený v objeme 7.385 tis. Sk, upravený rozpočet k 30.6.2008 nebol. Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2008 bolo vo výške 3 515 tis. Sk.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2008. Rozpočet obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 22. 11. 2007 uznesením č. 52/2007. Schválený rozpočet bol vyrovnaný.
Rozpočet obce nebol v priebehu roka upravovaný.
V 1.polroku 2008 sa pokračovalo v rekonštrukcii kultúrneho domu. Predpokladaná kolaudácia kultúrneho domu bola na mesiac júl 2008. Náklady na rekonštrukciu KD obec hradila z otvoreného bankového úveru obce v sume: 3.050 tis. Sk a z rezervného fondu v sume 3.529 tis. Sk, z kapitálových príjmov v sume 514 tis. Sk, zo štátneho rozpočtu 350 tis. Sk.

K 30.6.2008 má obec úverové zaťaženie 3.400 tis. Sk, z toho: 350 tis. Sk (plynofikácia budovy OcÚ) a 3.050 tis. Sk (rekonštrukcia kultúrneho domu).

Tieto finančné prostriedky obec vyčerpala v roku 2007. V rekonštrukcii Kultúrneho domu sa pokračovalo naďalej na základe „Zmluvy o budúcej zmluve o postúpení pohľadávok a o úprave niektorých práv a povinností súvisiacich s postupovanou pohľadávkou č. 24/007/07“ /zmluva/, medzi budúcim postupcom STAS s.r.o. Myjava ako budúcim postupníkom Dexia banka Slovensko a.s. Žilina a dĺžnikom Obec Hradište pod Vrátnom. Kde sa zaviazali, že Dexia banka odkúpi pohľadávku, ktorá vznikne STASu s.r.o. titulom úhrady ceny za dielo. Obec a Dexia banka sa následne dohodli na predĺžení splatnosti pohľadávky na desať rokov, ktorá vznikla Dexie banky na základe jej odkúpenia od STASu s.r.o.. Zmluvné strany sa dohodli na výške odkúpenej pohľadávky najviac však na 6.500.000 Sk a to na základe uzavretia budúcej zmluvy. Ako zábezpeka sa dojednáva záložné právo na nehnuteľný majetok Kultúrny dom. Poplatok za odloženú splatnosť je stanovený percentuálne na ročnej báze daná súčtom BRIBORu a 1,30% p.a. základná sadzba stanovená „NBSK 07“ + úrokové rozpätie 1,3 % p.a.

Zostatok pokladničnej hotovosti k 31. 3.2008 bol vo výške 7 678,– Sk /príjmové pokladničné doklady od č. 1-1/001 až po č. 1-50/001 /vrátane/, výdavkové pokladničné doklady od č. 2-1/001 až po č. 2-33/001 /vrátane/. K 30. 6. 2008 pokladničná hotovosť bola vo výške 30 752,50 Sk príjmové pokladničné doklady od č. 1-51/001 až po č. 1-113/001 /vrátane/ a výdavkové pokladničné doklady od č. 2-34/001 až po č. 2-100/001 /vrátane.
Pri kontrole neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Účtovná evidencia je vedená v zmysle zákona o účtovníctve.

Hradište pod Vrátnom, 29. 9. 2008

 

Mária Špányiová, kontrolór obce