ZÁPISNICA
Z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 19.11.2008 v zasadačke obecného úradu.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice : Stanislav Sopúch, Miroslav Harasník

Na úvod rokovania privítal starosta obce všetkých prítomných a konštatoval , že na rokovaní Obecného zastupiteľstva / ďalej len OZ / sú prítomní poslanci, Kerecman, Piroha, Sopúch, , Harasník, Michalička OZ je uznášania schopné poslanec Kachlík a poslankyňa Boledovičová sa z rokovania OZ ospravedlnili.
Poslanci OZ schválili program rokovania OZ rozšírený o 1 bod – návrh na zrušenie uznesenia č. 10/2007, za návrh programu hlasovali poslanci OZ Kerecman, Piroha, Harasník, Sopúch, Michalička.

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z mimoriadneho zastupiteľstva konaného dňa 26.9.2008 a zo zastupiteľstva konaného dňa 17.9.2008.

Uzn. č.43/2008 Kontrolórka obce predniesla správu o výsledku hospodárenia obci Hradište pod Vrátnom ku dňu 30.6.2008. Poslanci OZ vzali správu o výsledku hospodárenia na vedomie.

Uzn.č.44/2008 Mgr. Václav Klíma a manželka Mgr. Lucia Klímová žiadajú OZ o odpredaj časti p.č. 107/3 o výmere 220m2 , ktorý z časti zasahuje pod ich rodinný dom, z dôvodu majetkoprávneho usporiadania pozemku pod ich rodinným domom a následného zápisu do katastra nehnuteľností. Poslanci OZ prerokovali danú žiadosť a súhlasia s odpredajom časti p.č.107/3 o výmere 220m2 v cene 100Sk/m2. Za návrh hlasovali poslanci Kerecman, Piroha, Harasník, Sopúch, Michalička , proti 0, zdržal sa 0. Uzn. č. 44/2008 je platné do 19.11.2009.

Uzn.č.45/2008 Róbert Blaško žiada OZ o odpredaj podielov v p.č. 5591, 5594/1 v časti obce Dolný mlyn, kde zakúpil nehnuteľnosť pôvodného mlyna a na predmetných parceliach je obec vedená ako spoluvlastník. Poslanci OZ prerokovali danú žiadosť a súhlasia s odpredajom podielov v predmetných parceliach č. 5591, 5594/1 v cene 100Sk/m2. Za návrh hlasovali poslanci Kerecman, Piroha, Harasník, Sopúch, Michalička , proti 0, zdržal sa 0. Uzn. č. 45/2008 je platné do 19.11.2009.

Uzn.č. 46/2008 Chovancová Eva žiada OZ o zrealizovanie rekonštrukcie obecnej komunikácie medzi domami č. 106 a 107. Poslanci OZ prerokovali danú žiadosť a navrhli zaradiť túto rekonštrukciu miestnej komunikácie do investícií do rozpočtu pre rok 2009. Pripraviť projektovú dokumentáciu, zrealizovať výber dodávateľa a v čo najkratšom čase vykonať aj samotnú realizáciu rekonštrukcie tejto časti miestnej komunikácie. Za návrh hlasovali poslanci Kerecman, Piroha, Harasník, Sopúch, Michalička , proti 0, zdržal sa 0.

Uzn. č. 47/2008 Obyvatelia časti Horný koniec sa obrátili na OZ so žiadosťou o zrealizovanie rekonštrukcie obecnej komunikácie k rodinnému domu Vávrových č.108. Poslanci OZ prerokovali danú žiadosť a navrhli zaradiť túto rekonštrukciu miestnej komunikácie do investícií do rozpočtu pre rok 2009. Pripraviť projektovú dokumentáciu, zrealizovať výber dodávateľa a v čo najkratšom čase vykonať aj samotnú realizáciu rekonštrukcie tejto časti miestnej komunikácie. Za návrh hlasovali poslanci Kerecman, Piroha, Harasník, Sopúch, Michalička , proti 0, zdržal sa 0.

Uzn.č.48/2008 Poslanci OZ schvaľujú VZN č. 15 o dani z nehnuteľností. Za návrh hlasovali poslanci Kerecman, Piroha, Harasník, Sopúch, Michalička , proti 0, zdržal sa 0.

Uzn.č.49/2008 Poslanci OZ schvaľujú VZN č. 16 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Za návrh hlasovali poslanci Kerecman, Piroha, Harasník, Sopúch, Michalička , proti 0, zdržal sa 0.

Uzn.č.50/2008 Poslanci OZ schvaľujú VZN č.17 o nájmoch a poplatku. Za návrh hlasovali poslanci Kerecman, Piroha, Harasník, Sopúch, Michalička , proti 0, zdržal sa 0.

Uznč.51/2008 Starosta obce predniesol správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2007. Poslanci OZ vzali správu na vedomie.

Uzn.č.52/2008 Poslanci OZ rušia uznesenie OZ č. 10/2007, ktoré hovorilo o oslobodení poplatkov pri overovaní podpisov na zmluvy o budúcich zmluvách pre výkup pozemkov pod Veterný park Varáková nakoľko obec nerealizuje zazmluvňovanie pozemkov pod veterný park. Za návrh hlasovali poslanci Kerecman, Piroha, Harasník, Sopúch, Michalička , proti 0, zdržal sa 0.

Za prítomnú verejnosť
Stanislav Kováč sa informoval ako pokračuje rokovanie s Vodohospodárskym podnikom Bratislava ohľadom budúcej opravy potoka v časti Horný koniec, zároveň pripomienkoval , že je značne znečistená miestna komunikácia v Hornom konci nánosom blata , treba upozorniť stavebníka nového rodinného domu aby komunikáciu očistil.

Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným a rokovanie OZ ukončil

Overovatelia:

Stanislav Sopúch.................................

Miroslav Harasník ................................

zapisovateľka: Mária Marečková................................

 

Ing. Ivan Hatiar
starosta obce
Hradište pod Vrátnom