ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 16.12.2008 v zasadačke Obecného úradu.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice: Ing. Peter Michalička, Ing. Ján Kachlík

Na úvod rokovania zástupca starostu obce Ing. Jozef Kerecman privítal všetkých prítomných a v zmysle rokovacieho poriadku viedol rokovanie obecného zastupiteľstva, z dôvodu, že starosta obce je toho času práceneschopný.
Konštatoval, že na rokovaní Obecného zastupiteľstva / ďalej len OZ / sú prítomní poslanci Kerecman, Michalička, Piroha, Sopúch, Kachlík a OZ je uznášania schopné, poslanec Harasník nebol prítomný a poslankyňa Boledovičová sa vzdala mandátu poslanca dňa 15.12.2008, pre krátkosť času nebola nahradená novým poslancom.
Poslanci OZ schválili program rokovania OZ, tak ako bol uvedený na pozvánke, za návrh programu hlasovali poslanci OZ Kerecman, Michalička, Piroha, Kachlík, Sopúch.

Návrh občana Masára Jozefa č. 104 na prerokovanie odborného stanoviska Ministerstva životného prostredia k Veternému parku nebol zaradený ako samostatný bod programu, ale bol preradený do bodu 9. Rôzne. Občan Ing. Piroha Jozef navrhol umožniť diskusiu verejnosti ku každému bodu programu.

Kontrola uznesení:
Zástupca starostu obce vykonal kontrolu uznesení z OZ konaného dňa 19.11.2008, konštatoval, že lehoty úloh vyplývajúce z uznesení č. 46/2008 a č. 47/2008 pokračujú a finančné krytie týchto úloh je zohľadnené v návrhu rozpočtu na rok 2009.

K bodu 3 nebola predložená žiadna došlá pošta.

Uzn. č.53/2008
Poslanci OZ schválili VZN č. 19 o používaní pyrotechnických výrobkov v obci tak, ako bolo predložené v písomnom vyhotovení. Toto VZN tvorí prílohu zápisnice. Za návrh hlasovali poslanci Kerecman, Michalička, Piroha, Kachlík, Sopúch, proti 0, zdržal sa 0.

Bol predložený návrh VZN č. 18 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za poskytovanú opatrovateľskú službu. Na základe pripomienok a diskusie bol tento návrh vrátený na dopracovanie a bude predmetom rokovania nasledujúceho OZ.

Uzn.č.54/2008
Poslanci OZ schválili VZN č. 20 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce s nasledovnými pripomienkami:
- v § 2, odst. 2, riadok č. 2 za slová „ ... z rozpočtu obce“ doplniť „a to“
- v § 3, odst. 3 vypustiť poslednú vetu
- v § 3, odst. 8, v riadku č. 3 zmeniť dátum nasledovne „ ... najneskôr však do 31. októbra kalendárneho roka...“
- v § 6 doplniť nový odst. 3/ nasledovne „Dňom účinnosti tohoto VZN sa ruší VZN č. 4/2005 zo dňa 10.6.2005 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce.“ Za návrh hlasovali poslanci: Kerecman, Piroha, Kachlík, Sopúch, Michalička , proti 0, zdržal sa 0.

Uzn.č.55/2008 Zástupca starostu dal hlasovať o návrhu Programového rozpočtu obce pre roky 2009 – 2011 s tým, že na najbližšom OZ bude upravený rozpočet o výdavkovú časť, čo sa týka príspevkov pre miestne organizácie, na návrh Pirohu: 1000 EUR pre Rímskokatolícku cirkev a na návrh Sopúcha navýšiť príspevok pre Telovýchovnú Jednotu + 1000 EUR. Za návrh hlasovali poslanci Kerecman, Michalička, Sopúch, Kachlík, proti 0, nehlasoval: Piroha, z dôvodu rozporu medzi zverejneným návrhom rozpočtu a schvaľovaným rozpočtom.

Uzn. č.56/2008 Poslanci OZ schválili zmenu úpravy rozpočtu obce Hradište pod Vrátnom pre rok 2008 podľa prílohy, ktorá tvorí súčasť zápisnice. Za návrh hlasovali poslanci OZ: Kerecman, Michalička, Piroha, Sopúch, Kachlík, proti: 0, zdržal sa: 0.

Diskusia:
Poslanec Lukáš Piroha reagoval na článok k Hradiským novinám: rekonštrukcia Kultúrneho domu – dôvod prečo sme neuspeli v získaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov bol taký, že obec nepredložila finančnú analýzu na rekonštrukciu Kultúrneho domu. Napriek tomu, že starosta tvrdí, že všetko konzultoval s OZ, Dodatok zmluvy č. 1 na pokračovanie v stavebných prácach na kultúrnom dome bol podpísaný 4.9.2006 starostom, ale schválený na OZ až v novembri 2006, pod uzn. č. 44/2006, teda o 2 mesiace neskôr.
Čo sa týka odporúčaného stanoviska Ministerstva životného prostredia SR k realizácii Veterného parku, pán starosta v novinách neuvádza, že ministerstvo stanovilo 94 podmienok, za ktorých sa výstavba môže realizovať, okrem iného aj zákaz pestovania semenonosných plodín v okruhu 500 m od každej veternej turbíny.
Sľuby investora veterného parku, ktoré je v novinách uvedené nie je ničím podložené, naša obec vraj dostala prísľub, že bude môcť zaplatiť úver 3 400 000 Sk. Ak by aj obec chcela zaplatiť úver, musí zaplatiť aj pokutu za predčasnú splátku, ku ktorej sa zaviazala v zmluve, nespomína sa v novinách odkúpenie pohľadávky cca 6 415 000 Sk, preto pôsobí celá správa dezinformačne.

Za prítomnú verejnosť
Jozef Kňazovič - Kultúrny dom je dnes zavlhnutý, neodizolovaný, zbytočne veľa vonkajších svietidiel, osvetlený celý dvor.
Jozef Piroha - S firmou Enairgy bola uzavretá zmluva, kde sa spomínaná firma zaviazala, že uhradí náklady, ktoré vzniknú obci s majetkovou prípravou výstavby pôvodného veterného parku (geometrické plány, znalecké posudky, a pod.), do dnešného dňa táto firma dlhuje obci cca 160 000 Sk. Prvá zmluva o odkúpení pozemkov, ktorú táto firma rozoslala vlastníkom, bola 80,–Sk/ 1 m2, nové zmluvy hovoria už o 50,– Sk/1 m2, ale prenájmu, no obyčajne sa nájom platí dopredu a aj na niekoľko rokov a nie pozadu.
Zdeno Gregor – kto nesie zodpovednosť za prevedenie stavebných prác na Kultúrnom dome?

Kto bol pri kolaudácii Kultúrneho domu a kto ho skolaudoval, keď z novín sa dozvedel, že je nafakturovaných 7 vikierov a skutočne ich je len 5?
Poslanec Ján Kachlík – navrhnúť kontrolu faktúr prevedených prác na kultúrnom dome.
Poslanec Peter Michalička – keď má niekto podozrenie, nech sa obráti na kontrolný úrad:
- Najvyšší kontrolný úrad,
- Prokuratúru,
- Úrad pre verejné obstarávanie.
Rudolf Grošaft – poslanci prišli na rokovanie OZ nepripravení, právom sa ľudia budú pýtať a ľudia chcú poznať informácie a majú právo poznať pravdu. Povinnosť poslanca je vyniesť na OZ problémy, ktoré sa mu doniesli od občanov. Je to morálna zodpovednosť každého z Vás. Nikto z poslancov si nezistil záujmy ľudí a tým nemohli byť prenesené ani do rozpočtu obce. Poslanci by to mali preveriť. Poslanci sa nemôžu zbaviť zodpovednosti, ktorú im dali občania. Potom nám stačí starosta a ten si môže robiť čo chce.
Poslanec Peter Michalička – poslanci predsa nebudú kontrolovať faktúry.
Jozef Kňazovič – kto bol stavebný dozor na stavbe kultúrneho domu?
Poslanec Lukáš Piroha – nefunguje komunikácia medzi poslancami a starostom obce a už vôbec nie medzi občanmi.
Ondrej Tisoň – poslanci a starosta by mali rozdiskutovať nezrovnalosti medzi sebou a na verejné zhromaždenie prísť jednotní a nie sa dohadovať.
Poslanec Lukáš Piroha – navrhol rokovanie pánovi starostovi ešte v septembri, ale pán starosta nemal záujem komunikovať o týchto otázkach.
Jozef Piroha – Kedysi tu bolo viacej komisií, ktoré riešili problémy v obci. Kto má vyzvať starostu, keď nie poslanci?
Poslanec Lukáš Piroha - dnes je len jedna komisia, a to komisia na ochranu verejného záujmu, predseda doteraz od jej vzniku nezvolal rokovanie komisie. Redakčná rada, ktorá pripravovala Hradiské noviny sa takisto neschádzala.
Mária Masárová – Poslanci by si mali uvedomiť, že sú tu preto, lebo ich ľudia zvolili.
Mali by si obnoviť poslanecké sľuby.
Všade na okolí sa buduje, krášli, stavia, ale na Hradišti sa nič nedeje.
Závady na Kultúrnom dome:
- nie je odizolovaný,
- nie je bezbariérové WC,
- chýba zariadenie kuchyne

Poslanec Lukáš Piroha – Čo sa týka získavania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov na rekonštrukciu kultúrneho domu, tak hlavným dôvodom, prečo naša obec so žiadosťou neuspela je, že pán Križanský, ktorý podával žiadosť spolu s p. starostom nedodali potrebnú prílohu – finančná analýza subjektu, a preto bola žiadosť zo strany ministerstva zamietnutá.
Dnes p. Križanský zastupuje firmu Enairgy na Slovensku a ponúka obci, že ju oddĺži, ak obec bude súhlasiť s výstavbou Veterného parku.
Emília Kňazovičová
– chýbajúcu prílohu mal dodať starosta
- na miestnej komunikácii v časti Šutinky, konkrétne pred poslancom Kachlíkom je jama.
- zistila, že obec vôbec nezaslala žiadosť na SlovakTelekom p. Krištofíkovi na signál televízie Mágio.
- v obci sa vôbec nebudujú chodníky, ani v tých nebezpečných častiach, konkrétne pred rod. domami: Jankovičová, Konrádová, ďalej Dolný koniec pred Viktorom Michaličkom
- pred Kubánovými sú 3 zaparkované autá, kde je neprehľadná a úzka cesta
- cesta k Vaškovým časť Šutinky
Poslanec Lukáš Piroha
- informoval, že viackrát prosil starostu o vyhlasovanie termínov rokovania OZ miestnym rozhlasom a starosta mu to prisľúbil, ale naďalej sa rokovania nevyhlasovali, preto teraz zaplatil z vlastných prostriedkov vyhlásenie termínu rokovania OZ
Stanislav Kováč:
- miestny rozhlas v časti Horný koniec rozšíriť
- kto bol pri kolaudácii Kultúrneho domu?
Firma, ktorá previedla stavebné práce na kultúrnom dome, kde, keď v pondelok prší, na tanečnom parkete stojí voda ešte v sobotu, pýta sa, ako mohla táto istá firma uspieť v ďalších výberových konaniach ako sú miliónové zákazky napr. Parkové úpravy v obci?
- na stavbe Kultúrneho domu bolo vyfakturovaných 150 nákladných áut ornice, kde bola ornica vyvezená?

Rastislav Vajdák Informoval v akom stave je vybavovanie internetu a televízie Mágio pre našu obec. SlovakTelekom má zrealizovať digitálnu ústredňu v našej obci. Na budúci rok je rozpočet v SlovakTelekom, v ktorom je i naša obec zaradená do realizácie vysokorýchlostného internetu, ale nič nemáme písomne, konkrétnejšie do budúceho kalendárneho štvrťroka, alebo v ďalších kalendárnych štvrťrokoch to znamená, že v budúcom polroku budeme zaradení. Predstavenstvo by malo rozhodnúť už v prvom polroku 2009.

Zástupca starostu Jozef Kerecman – celá rekonštrukcia kultúrneho domu bola schválená starým OZ, dostavba bola schválená novým OZ.

Jozef Masár – Ministerstvo životného prostredia zaslalo záverečné stanovisko k Veternému parku, bolo treba informovať občanov o tejto správe.

Zástupca starostu Jozef Kerecman - na najbližšom rokovaní OZ bude prečítané záverečné stanovisko k Veternému parku Ministerstva životného prostredia.

Na záver zástupca starostu poďakoval všetkým prítomným a rokovanie OZ ukončil.

Overovatelia:
Ing. Peter Michalička..........................................

Ing. Ján Kachlík ................................................

zapisovateľka:
Mária Marečková...............................................

 

Ing. Jozef Kerecman
zástupca starosta obce
Hradište pod Vrátnom