ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 16.2.2009 v zasadačke Obecného úradu.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice : Ing. Jozef Kerecman, Stanislav Sopúch

Na úvod rokovania starosta obce privítal všetkých prítomných a v zmysle rokovacieho poriadku viedol rokovanie obecného zastupiteľstva.
Konštatoval, že na rokovaní Obecného zastupiteľstva / ďalej len OZ / sú prítomní poslanci Kerecman, Michalička, Piroha, Sopúch, Kachlík a OZ je uznášania schopné, poslanec Harasník nebol prítomný ale bol ospravedlnený. Poslanec Lukáš Piroha navrhol, aby za bod 2 rokovacieho poriadku bola vykonaná kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ.
Za prijatie návrhu programu rokovania OZ, rozšíreného o kontrolu uznesenia z predchádzajúceho OZ hlasovali poslanci OZ: Michalička, Kerecman, Sopúch, Kachlík, Piroha,
proti: 0, zdržal sa: 0.

Poslanci OZ zobrali na vedomie vzdanie sa mandátu poslankyne Dany Boledovičovej, konštatovali , že náhradníkom s najvyšším počtom hlasov je Ing. Katarína Krištofová.

Náhradníčka na uvoľnený post poslanca OZ zložila zákonom predpísaný sľub poslanca OZ , ktorý potvrdila svojim vlastnoručným podpisom. Na základe zloženého sľubu poslanca OZ odovzdal starosta obce Hradište pod Vrátnom osvedčenie o zvolení za poslanca OZ v Hradišti pod Vrátnom Ing. Kataríne Krištofovej.

Uzn.č.1/2009 Poslanci OZ osvedčili mandát poslanca OZ pre Ing. Katarínu Krištofovú podľa § 51 odst.2 zák.č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov. Za hlasoval: Michalička, Kerecman, Sopúch, Kachlík, Krištofová, Piroha, zdržal sa: 0, proti: 0.

Kontrola uznesení:
Starosta obce vykonal kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 16.12.2008.

Poslanec Lukáš Piroha navrhuje, aby v zmysle rokovacieho poriadku a o slobodnom prístupe k informáciám bolo odpovedané na všetky diskusné príspevky, na ktoré nebolo v predchádzajúcom zastupiteľstve zodpovedané z dôvodu, že starosta nebol prítomný.
- prečo obec neuspela pri získavaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov na rekonštrukciu Kultúrneho domu?
starosta odpovedal: - lebo Kultúrny dom nebol vedený ako samostatný právny subjekt
- k otázke prečo nebola doložená príloha – finančná analýza subjektu? starosta odpovedal,že finančná analýza bola predložená ako negatívna nakoľko kultúrny dom nebol samostatná hospodárska inštitúcia.
- Celý proces rekonštrukcie Kultúrneho domu je toho času v štádiu kontroly, oboznamuje ďalej starosta, dodatok č. 1/2006 bol vypracovaný firmou STAS Myjava, tento dodatok bol schválený OZ 16.11.2006 .
Celá rekonštrukcia KD bola schválená pôvodným OZ a potom novým OZ.

- Dňa 3.12.2008 bolo obci doručené záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia EIA k Veternému parku Varáková, odpovedá ďalej starosta, občania môžu hocikedy doň nahliadnuť v kancelárii Obecného úradu a od tohto dátumu bolo zverejnené na úradnej tabuli obce ako aj na internetovej stránke.

- Obec má k dnešnému dňu otvorený Prvý municipálny úver, ktorý môže ľubovoľne splácať bez finančného postihu.
- ďalej má obec uzavretú zmluvu na odkup pohľadávky v sume 6 415 056,50 Sk.
Jozef Piroha – obci vznikli náklady za geometrické plány a znalecké posudky v súvislosti s výstavbou Veterného parku cca 160 000,– Sk, firma investora sľúbila, že tieto náklady obci uhradí a do dnešného dňa tak neurobila, hoci pôvodný projekt VP bol neúspešný nie vinou obce. Kto z obce vymáha pohľadávku 160 000,– Sk?, pán starosta, kedy začnete vo veci jednať?
Patrik Križanský – Veterný park Varáková bol predložený najskôr v dvoch variantoch, skôr ako začal proces vysporiadania pozemkov, variant s 10-11 veternými el., zmena nepoukazuje na to, kde to bude umiestnené, ani koľko Veterných el. tam bude, tá zmena jednoznačne hovorí, že firma náklady uhradí v prípade, že k výstavbe VP nedôjde, ešte nie je udelené stavebné povolenie, takýto stav nenastal.
Na otázku Zdena Gregora kto bol pri kolaudácii KD a kto preberal stavebné práce, kto bol stavebný dozor odpovedal starosta:
- pri kolaudácii boli dodávateľ firma STAS, investor Obec Hradište pod Vrátnom zástupca Požiarnej ochrany, zástupca Hygieny , zástupca spoločného stavebného úradu Senica vyfakturovaných bolo na KD 7 vikierov, z toho jeden bol plánovaný nad prístreškom KD, tento urobený nebol o čom je vyhotovený záznam v stavebnom denníku ako aj záznam z kontrolného dňa namiesto tohto vikiera bola vykonaná časť oplotenia medzi dvorom KD a súkromným pozemkom, toto oplotenie nie je nikde fakturované.
Na otázku Ondreja Tisoňa, že poslanci a starosta by si mali nezrovnalosti vyriešiť medzi sebou a na verejné zhromaždenie prísť jednotní a nie sa dohadovať, starosta odpovedal, že chce otvorene riešiť problémy.
Jozef Piroha – Kedysi tu bolo viacero komisií, ktoré riešili problémy obce.
Lukáš Piroha – každoročne do 31.3. by mal starosta doložiť obci majetkové priznanie. Predseda komisie pre ochranu verejného záujmu Peter Michalička by mal zvolať členov, predseda komisie si nesplnil povinnosť a nezvolával komisiu.
Starosta – Majetkové priznanie podávam každoročne do 31.3. v zalepenej obálke a ukladá sa do trezoru.
Peter Michalička – ak by mal starosta problém, tak vtedy by mala byť zvolaná komisia.
Lukáš Piroha – komisia na ochranu verejného záujmu má byť podľa zákona zvolaná každý rok.
Na otázku Emílie Kňazovičovej, že obec vôbec nezaslala žiadosť na SlovakTelekom p. Krištofíkovi na signál televízie Mágio, starosta odpovedal, obec 2 x písomne žiadala Slovak Telekom o zriadenie internetu DSL a signálu televízie Mágio . Zo strany obce bola na Slovak Telekom zaslaná aj petícia občanov , ktorí žiadajú zapojenie internetu DSL. Žiadosť obce zo strany Slovak Telekomu, bola zamietnutá.
Na otázku prečo sa nebudujú chodníky: - kopanice, Dolný koniec /Viktor Michalička/ starosta odpovedal:
- chodníky sú v ochrannom pásme, štátnej cesty II/501 sú to súkromné pozemky, tieto sú pod hranicou cesty – bude treba majetkoprávne vysporiadanie a až potom sa môžu budovať.

Starosta ďalej oboznamuje, že pozvánka na zasadnutie OZ je zverejnená na internete aj sa vyhlasuje miestnym rozhlasom.
Lukáš Piroha – O termíne predchádzajúcich zasadnutí OZ neboli občania informovaní v miestnom rozhlase, preto som na vlastné náklady požiadal o vyhlásenie termínu konania OZ.
Starosta - K otázke čo sa týka takých stavebných prác na KD, kde keď v pondelok prší, na tanečnom parkete stojí voda ešte v sobotu, starosta priznal, že je pravdou, že v jednej časti tanečného parketu je preliačina, kde sa drží voda a bude sa snažiť, aby sa chyba odstránila.
Masár Jozef č. 104 – Zástupca starostu Ing. Jozef Kerecman na predošlom zasadnutí OZ sľúbil, že na najbližšom rokovaní OZ bude prečítané záverečné stanovisko MŽP SR k Veternému parku.

Starosta – záverečné stanovisko EIA MŽP SR k Veternému parku bude prečítané ešte pred rozhodovaním o Veternom parku.

D o š l á p o š t a :
Uzn. č. 2/2009

Jozef Kňazovič a manželka Emília, č. 217, Ľubomír Filo a manželka Mária č. 216, Ing. Mária Gavorová č. 215 a Marcel Pantúček č. 214 žiadajú obec o odkúpenie obecných pozemkov, ktoré užívajú cca 20 rokov, pozemky sa nachádzajú v zastavanej časti obce pred ich rodinnými domami. Kúpna cena za odpredaj pozemkov sa stanovuje 1,66 € /1 m2 celkom ide o výmeru 337m2 . Za návrh hlasoval: Michalička, Kerecman, Sopúch, Kachlík, Krištofová, Piroha, proti: 0, zdržal sa: 0.

Uzn. č. 3/2009
Obci bola doručená žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi Hradište pod Vrátnom o výpomocný príspevok na spotrebu energií v kostole a v kaplnke a na prípravu farského areálu k príchodu otca arcibiskupa v súvislosti s jesennou birmovkou v sume 995 €. Starosta oboznámil poslancov, že výdavková položka je zahrnutá v upravenom rozpočte. Za návrh hlasoval: Michalička, Kerecman, Sopúch, Kachlík, Krištofová, Piroha, proti: 0, zdržal sa: 0.

Uzn. č. 4/2009
Štefan Žiška a manželka Jozefína, č. 174 žiadajú obec o opravu betónového múrika nad potokom pred ich rodinným domom z dôvodu, že tento je v havarijnom stave a celý múrik sa zváža do potoka.
Starosta zdôrazňuje, že pokiaľ sa aj pristúpi k oprave potoka, treba si uvedomiť, že potok je v Správe Povodia Dunaja a pozemok nie je obecným vlastníctvom.
Lukáš Piroha – mali by sme sa zodpovedne postaviť k časti potoka pred Žiškovými, keďže tento je v havarijnom stave, problém ohrozenia by sme mali riešiť my.
OZ požiadalo starostu, aby do budúceho rokovania OZ pripravil návrh možného riešenia havarijnej situácie potoka a informoval v akom štádiu je pripravovaná zmluva s Povodím Dunaja. Za návrh hlasoval: Michalička, Kerecman, Sopúch, Kachlík, Krištofová, Piroha, proti: 0, zdržal sa : 0.

Súkromne hospodáriaci roľníci v obci Hradište pod Vrátnom odovzdali na obec žiadosť, v ktorej žiadajú obec o zastavenie všetkých aktivít spojených s prípravou a realizáciou výstavby Veterného parku Varáková, z dôvodu možného poškodzovania práv SHR a prebiehajúcich pozemkových úprav v obci, v prípade, že tieto aktivity nebudú zastavené, žiadajú o prihlásenie sa ako účastníci územného a stavebného konania.
Starosta – budete účastníci územného a stavebného konania ako jednotlivci.
- všetky aktivity, ktoré sa týkajú Veterného parku zo strany obce už prerokované boli.
Starosta otvára diskusiu:
Lukáš Piroha – je to veľmi závažná situácia Veterný park, určuje budúcnosť obce, každý z nás by sa mal vyjadriť či súhlasí s požiadavkou pozastavenia aktivít Veterného parku, tieto sú oprávnené. Zo strany obce, by sa mali naozaj pozastaviť všetky aktivity Veterného parku.

Mária Masárová č. 104 – keďže neprebehlo referendum k tejto otázke, nemôžete tvrdiť, že väčšina obyvateľov je za Veterný park.
Jozef Masár č. 104 – hrozí nebezpečenstvo poškodenia zdravia, odskakovanie ľadu,
- obmedzenie pestovania kukurice, slnečnice, ľanu, obilovín,
- ostane dotknuté vlastníctvo ľudí v lokalite Veterného parku
- 40 ha plochy ornej pôdy zabranej pre Veterný park.
Patrik Križanský
- MŽP SR- vyjadrilo súhlas, oni rozhodli pozitívne, odporúčajú výstavbu VP,
- vzniká teoretické riziko.
Kolárik – otázka na p. Križanského: plánujete týchto roľníkov odškodňovať, refundovať škody, ktoré vzniknú s výstavbou VP?

Lukáš Piroha – Čo sa týka záväzného stanoviska – odporúčané bolo súhlasné stanovisko MŽP SR, ale s 94 pripomienkami. Zo záväzného stanoviska je zrejmé, že sa nesmie robiť rekreačné zariadenie. Máte súhlas s výstavbou VP dotknutej obce Prietrž?
Patrik Križanský – Záväzné stanovisko je v štádiu vyhodnocovania.
- ide aj o finančný záujem, dostane z toho niečo obec, miestne organizácie, spolky aj dotknuté obce. Ročná platba 10 000 € pre obidve obce, ďalších 10 000 € na verejné osvetlenie.
Katarína Krištofová – Vieme, že voda, ktorej zdroj je v našej obci je kvalitnejšia ako v kúpeľoch Smrdáky.
Jozef Piroha – Keby som sa nebol zastal občanov v I. etape majetkovoprávneho vysporiadania VP, investor by uzavrel zmluvy s vlastníkmi za veľmi nízku náhradu (výkup alebo prenájom)
- Ako odškodníte tých občanov, ktorí budú dotknutí?
- Čo dostanú z toho iní občania, ktorí nie sú v spolkoch?
Lukáš Piroha – požiadal pána starostu, aby bolo prečítané záväzné stanovisko, nemalo by sa hlasovať skôr, poslanci by mali byť upovedomení o záverečnom stanovisku MŽP SR k Veternému parku.

Uzn. č. 5/2009
Poslanci OZ prerokovali návrh súkromne hospodáriacich roľníkov v obci Hradište pod Vrátnom o zastavenie všetkých aktivít spojených s prípravou a realizáciou výstavby Veterného parku Varáková a k prerokovanému návrhu sa vyjadrili nasledovne:
Lukáš Piroha - za dočasné zastavenie aktivít obce v prospech Veterného parku, pokým sa nevyjadrí ministerstvo hospodárstva k otázke pripojenia do elektrizačnej sústavy proti výstavbe Veterného parku
Katarína Krištofová - za zastavenie prípravných prác na výstavbu Veterného parku
Ján Kachlík - za pokračovanie prípravných prác na výstavbu Veterného parku
Stanislav Sopúch - za pokračovanie prípravných prác na výstavbu Veterného parku
Jozef Kerecman - za pokračovanie prípravných prác na výstavbu Veterného parku
Peter Michalička - za pokračovanie prípravných prác na výstavbu Veterného parku

Za návrh o zastavenie všetkých aktivít spojených s prípravou a realizáciou výstavby Veterného parku hlasoval: Piroha, Krištofová, proti: Kachlík, Sopúch, Kerecman, Michalička, zdržal sa: 0.

Starosta predložil návrh na prijatie VZN č. 18/2008 – úhrada za poskytovanú opatrovateľskú službu pre osoby opatrované.

Lukáš Piroha – upozornil na nedostatky predloženého návrhu starostom, že zákon o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z. z. uvedený vo VZN bol zrušený vlani a od 1.1.2009 je platný nový zákon o sociálnej pomoci č. 448/2008 Z. z.
Starosta – stiahol predložený návrh a navrhol predložiť VZN o opatrovateľskej službe na ďalšie zasadnutie OZ, z dôvodu platnosti nového zákona od 1.1.2009.

Bolo prečítané záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Bratislava k výstavbe Veterného parku Varáková – EIA.

Jozef Piroha – je potrebné zabezpečiť dohodu s investorom VP, z dôvodu obmedzenia pre poľnohospodárov, doteraz nebola žiadna snaha zo strany investora jednať so SHR, ďalej dotknutých vlastníkov v okolí 500 m, takisto budú dotknutí pripojovacími káblami a neboli splnené podmienky, z tohto dôvodu navrhujem poslancom OZ , aby prerušili rokovanie s týmto investorom do doby splnenia týchto podmienok.
Patrik Križanský – To čo navrhol pán Piroha, to vyhodnocujú všetky pripomienky v záväznom stanovisku, SHR sa môžu stať účastníkmi územného a stavebného konania. Budeme riešiť pripomienky. Kadiaľ povedú pripojovacie káble nemôžem odpovedať, lebo ešte nie sú vyhotovené geometrické plány.
Lukáš Piroha – Pán starosta kto vydal záväzné stanovisko, že obec nemá pripomienky k výstavbe VP? Je to stanovisko obce alebo len Vaše súkromné stanovisko? Napriek tomu, že som Vás spolu s pani Vulganovou, členkou petičného výboru, informoval o začínajúcej petičnej akcii proti výstavbe VP, vedeli ste o mojich pripomienkach aj o pripomienkach iných, keďže ste sa zúčastnili aj verejného prerokovania správy, napriek tomu ste dali stanovisko, že obec nemá pripomienok.
Starosta – Záväzné stanovisko som vydal ja ako štatutár, bolo vydané až po prerokovaní na zasadnutí OZ. Stanovisko k správe nie je podľa zákona 369/1990 Zb o obecnom zriadení povinné prerokovať na OZ .
Lukáš Piroha – správa o hodnotení sa na OZ neprerokovávala.

Starosta predkladá Zmluvu o budúcej nájomnej zmluve a Zmluvu o zriadení vecného bremena medzi prenajímateľom obcou Hradište a nájomcom ENAIRGY Veterná energia, s.r.o. Ivanka pri Dunaji viď príloha zápisnice, kde ročný nájom pozemkov pod VP činí 1043,5 €. Zmluvy s veľkou väčšinou dotknutých vlastníkov sú už uzavreté. Lukáš Piroha – k zmluve je potrebné predložiť aj GP, namiesto toho nám investor predložil len obrázok.
Jozef Piroha - Na akú dobu sa zmluva uzatvára? Ak je zmluvná doba dlhšia ako 5 rokov, podlieha zápisu do katastra nehnuteľností, ktorý vyžaduje si pripojiť k zmluve geometrický plán.
Patrik Križanský - K zmluve o budúcej zmluve nemusel byť doložený GP, keď bude tento vyhotovený, do zmluvy sa doplní len číslo geometrického plánu.
Lukáš Piroha – Má obec uzavretú nájomnú zmluvu s RD? Ako je možné, že RD umožnilo obci odstúpiť od nájomnej zmluvy, keď SHR to nebolo umožnené?
Upozornil, že každý poslanec hlasovaním berie na seba trestnoprávnu zodpovednosť a uviedol príklad, kedy bola poslancom zosobnená škoda.

Poslanec Lukáš Piroha načrtol víziu obce bez Veterného parku. Jozef Piroha – Má pripomienky k predloženým zmluvám od investora. Ak to bude cesta, podľa vyhlášky Min. dopravy, musí byť doložený GP, v tom prípade nie je splnená zákonná povinnosť.

K zmluve o budúcej nájomnej zmluve je potrebný mať aspoň predbežný GP, zmluvu je treba posudzovať až po predložení GP.

Lukáš Piroha - Zmluvné podmienky v nájomnej zmluve sú jednoznačne nevýhodné pre obec:
- doba prenajatia na 45 rokov, ročný nájom 1000 €, akú hodnotu bude mať 1000 € za 45 rokov?
- oprávnený ENAIRGY môže odstúpiť od zmluvy viackrát, obec ani ráz. V našej obci prebiehajú Pozemkové úpravy, spýtal sa starostu ako podpredsedu Združenia účastníkov Pozemkových úprav, či nebude zmluva odporovať zákonu o PÚ.
Starosta – požiadal predsedu predstavenstva združenia PÚ Jozefa Pirohu o vyjadrenie.
Jozef Piroha - Podľa zákona č. 330/91 Zb. o PÚ v znení nesk. predpisov pozemky, ktoré sú v obvode projektu PÚ, vedené ako ostatná plocha, pôvodné neknihované parcely, ktoré prešli na obec, musí obec poskytnúť do spoločných zariadení a opatrení.
Obec nemôže manipulovať s týmito pozemkami na úkor ostatných vlastníkov, obec ich nadobudla zadarmo a musí ich poskytnúť do spoločných zariadení a opatrení a nemôže ich scudziť, ani zaťažiť, ani uvaliť vecné bremeno na tieto pozemky. Ak by tak urobila, okradla by všetkých vlastníkov o výmery, ktoré by vlastníci museli poskytnúť do spoločných zariadení a opatrení a zvýšil by sa im úbytkový koeficient. Ak poslanci tieto zmluvy schvália bude porušený zákon č. 330/91 Zb.
Starosta - berie na vedomie pripomienku. Dnes sú tieto parcely predmetom Pozemkových úprav a sú na LV obce.

Uzn. č. 6/2009 - Za návrh poslancov Jozefa Kerecmana a Petra Michaličku zistiť výkladové stanovisko k zákonu č. 330/91 o Pozemkových úpravách a do tej doby odložiť prerokovanie Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve a Zmluvy o zriadení vecného bremena hlasoval: Michalička, Kerecman, Sopúch, Kachlík, Krištofová, Piroha, proti: 0, zdržal sa: 0.

Uzn. č. 7/2009 - Poslanec Lukáš Piroha dal návrh, aby predkladateľ zmlúv doložil geometrický plán a znalecký posudok k zmluvám. Za návrh hlasoval: Piroha, Krištofová, proti: Kachlík, zdržal sa: Sopúch, Kerecman, Michalička.

Uzn. č. 8/2009 – Kontrolór obce predložil OZ k schváleniu plán činnosti kontrolóra obce na 1. polrok 2009, na návrh poslanca Lukáša Pirohu bol tento rozšírený o ďalší bod: kontrola knihy jázd za jún 2009. Za schválenie plánu hlasoval: Piroha, Krištofová, Kachlík, Sopúch, Michalička, proti: 0, zdržal sa: Kerecman.

OZ berie na vedomie správu kontrolnej činnosti obce za II. polrok 2008 vyhotovenú kontrolórkou obce, viď príloha zápisnice.

Uzn. č. 9/2009 – Starosta predložil poslancom zmenu úpravy programového rozpočtu obce na r. 2009, viď príloha zápisnice. Za návrh hlasoval: Michalička, Kerecman, Sopúch, Kachlík, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: Krištofová, Piroha.

Starosta oboznámil poslancov s bodovacími kritériami Programu rozvoja vidieka - - PHSR, s bodovacím systémom. Bude zvolané rokovanie v tejto veci, keď bude zistené písomné stanovisko o DPH.
Poslanec Lukáš Piroha prečítal list, ktorý mu zaslali kolegovia poslanci z Prietrže a 21 občanov z osady u Rehušov z Prietrže, ktorí žiadajú poslancov OZ Hradište o zastavenie výstavby priemyselného Veterného parku Varáková, celá stavba je blízko našich domov, máme dôvodné obavy, že bude dochádzať k nebezpečenstvu, preto touto cestou žiadajú o zastavenie a ukončenie všetkých aktivít výstavby Veterného parku.
Libor Pytlík – Predložil OZ a verejnosti podnet na preskúmanie niektorých podozrení z porušovania zákonov o obecnom zriadení, konkrétne financovania rekonštrukcie Kultúrneho domu, z dôvodu, že vznikol nesúlad medzi skutočnými a vyfakturovanými položkami,
- do 15 dní bolo treba predvolať náhradníka na poslanca OZ, tento podnet doručuje na Najvyšší kontrolný úrad a na Generálnu prokuratúru.
Starosta – Všetky tieto podania sú už v štádiu riešenia na Generálnej prokuratúre, poslankyňa Katarína Krištofová bola 16.12.2008 v pracovnom pomere s obcou. Ohľadom tejto veci som predvolaný na prešetrenie na prokuratúru.
Rudolf Grošaft – kto nesie zodpovednosť za bezpečné chodníky v obci, nebezpečné úseky chodníky do kopaníc, čo sa v týchto veciach bude robiť a kto to bude mať na starosti? niektoré časti ciest, potokov sú havarijné, niektoré ešte vydržia, kto to prešetrí a dokedy?
Starosta – zistí vlastníkov pozemkov pod kopanickým chodníkom, či budú ochotní odpredať pozemky na vybudovanie chodníka. Jozef Piroha – cesta do cintorína a schody vedúce do kostola – fortna a na cintorín sú na obecnej parcele, brigádu pri udržiavaní organizuje p. farár, hoci za bezpečnosť občanov aj v zimnom období je zodpovedná v tomto prípade obec. Ďalej požaduje, aby do každej zápisnice z OZ bolo napísané kto a za čo je zodpovedný pri plnení úloh vyplývajúcich z uznesení OZ.
Jozef Kňazovič – Žiada vyzvať majiteľov 3 áut, ktorých vozidlá parkujú pred Kubánovými, na obecnej ceste, nebezpečný úsek, neviditeľná cesta aby si k parkovaniu našli vhodné miesto.
Lukáš Piroha – každý poslanec nesie zodpovednosť, nie len starosta. Chcel som, aby občania boli plne informovaní o každej veci, ktorá v obci prebieha, pripravovali sme spolu s pánom starostom Hradiské noviny, vyvinul som snahu, aby sme ich zaregistrovali na Min. kultúry, aby boli vydávané raz za 2 mesiace, informácie občanom sa dostávalo málo, preto som vystúpil z redakčnej rady a začal som dopĺňať komentáre zo strany občanov až vyšli Hradiské listy. Bol to článok Rekonštrukcia KD, ale až dnes sa oficiálnym spôsobom dostala občanom do povedomia celá rekonštrukcia KD aj s projektami, s pozemkami. Za minulý rok vyšli Hradiské noviny 2 krát, k rokovaniu OZ sa v nich venuje krátky článok, Hradiské listy poskytujú viacej informácií z obecných zasadnutí ako Hradiské noviny. Minulé rokovania OZ neboli vyhlasované miestnym rozhlasom .
Starosta – zasadnutia OZ sú už zverejňované.

Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným a rokovanie OZ ukončil.

Overovatelia:

Ing. Jozef Kerecman..........................

zapisovateľka: Mária Marečková...........................

Stanislav Sopúch ...............................

 

Ing. Ivan Hatiar
starosta obce
Hradište pod Vrátnom