ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 16.4.2009 v zasadačke Obecného úradu.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Kerecman, Ing. Ján Kachlík

Na úvod rokovania starosta obce privítal všetkých prítomných a v zmysle rokovacieho poriadku viedol rokovanie obecného zastupiteľstva za zapisovateľku bola určená Mária Ferančíková.
Konštatoval, že na rokovaní Obecného zastupiteľstva / ďalej len OZ / sú prítomní poslanci Kerecman, Krištofová, Piroha, Sopúch, Kachlík a OZ je uznášania schopné poslanec Michalička sa ospravedlnil- služobná cesta, poslanec Harasník sa ospravedlnil z osobných dôvodov. Na rokovaní OZ sa zúčastnila zástupkyňa Okresnej prokuratúry Senica JUDr. Paulína Bederková
Na úvod rokovania starosta obce predložil návrh programu rokovania OZ, ktorý navrhol upraviť o nasledovné. Na základe písomnej žiadosti spoločnosti ENAIRGY veterná energia s.r.o požiadala o stiahnutie z rokovania OZ body 6, a 7 z dôvodu ďalšieho dopracovania zmlúv, zaradiť do programu upozornenie prokurátora o zákonnosti postupu obecného zastupiteľstva obce Hradište pod Vrátnom pri vyhlásení náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva, v prípade schválenia projektu z Programu rozvoja vidieka – návrh úpravy programového rozpočtu .
Za návrh hlasovali poslanci Krištofová, Kerecman, Sopúch, Kachlík, Piroha, proti: 0, zdržal sa: 0.

Kontrola uznesení:
Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ zo dňa 16.2.2009. Pri uznesení č. 4/2009 ohľadom situácie na miestnych potokoch informoval, že dňa 14.4.2009 sa uskutočnila prehliadka miestnych potokov do Horného konca ako aj do Kúta , kde zástupcovia Povodia Dunaja konštatovali že stav opevnenia potoka je vo veľmi zlom stave a navrhli aby sa do 14 dní uskutočnila povodňová prehliadka celej trasy, kde sa zmapuje celý stav opevnenia a navrhnú sa ďalšie postupy .

Uzn.č.10/2009 Ján Rehuš Hradište pod Vrátnom č. 46 , žiada OZ o odpredaj bytu v pôvodnej školskej bytovke č.46. Žiadateľ žiada odpredať byt č.46 aj s pozemkami patriacimi k predmetnej stavbe.
Poslanec Kachlík - je za odpredaj tejto nehnuteľnosti nakoľko má predkupné právo , pretože v tejto nehnuteľnosti žijú už takmer 40 rokov
Poslanec Piroha – predbežne súhlasí a zároveň navrhuje aby žiadateľ doložil OZ znalecký posudok, ktorý si dá vypracovať na vlastné náklady.
Poslanci OZ predbežne súhlasia s odpredajom nehnuteľnosti č.46 a po predložení znaleckého posudku zo strany žiadateľa budú o samotnom odpredaji hlasovať.
Za návrh hlasovali poslanci Krištofová, Kerecman, Sopúch, Kachlík, Piroha, proti: 0, zdržal sa: 0.

Uzn.č. 11/2009 Poslanci OZ berú na vedomie upozornenie prokurátora ohľadne zákonnosti postupu obecného zastupiteľstva Obce Hradište pod Vrátnom pri vyhlásení náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva.

Starosta obce prečítal celé znenie upozornenia prokurátora, k čomu sa vyjadrila aj prítomná JUDr. Bederková – prokurátorka , kde poslancom OZ ozrejmila kde sa stala chyba.
Poslanec Piroha sa pýtal aké sankcie sú z porušenia zákona 346/1990 Zb. JUDr. Bederková odpovedala že za toto porušenie sankcie nie sú Poslanec Kerecman na otázku poslanca Pirohu , prečo OZ nemalo písomné sa vzdanie mandátu poslankyne Boledovičovej - vyjadril svoj názor , že bude viesť zastupiteľstvo sa dozvedel v deň konania zastupiteľstva 16.12.2008 a v tom čase nemal vedomosť kto je prvý náhradník na uvoľnený mandát poslanca OZ. Náhradníčka na post poslanca OZ pani Krištofová bola prítomná na rokovaní OZ 16.12.21008 , prečo si svoj mandát neuplatnila priamo na rokovaní.

Uzn.č. 12/2009 Peter Drahoš Hradište pod Vrátnom 196 žiada OZ o odpredaj časti pozemkov p.č. 6182/1 za účelom skultúrnenia prostredia v okolí svojho rodinného domu.
Poslanec Piroha – upozorňuje , že p.č. 6182/14 vedené v náčrte nie je zapísané v katastri nehnuteľností, ďalej poukázal na to že by sa obec nemala zbavovať pozemkov z dôvodu , že v obci prebieha projekt pozemkových úprav. Navrhuje aby žiadateľ doložil súhlasy vlastníkov susedných parciel, časť p.č. 6182/1 o výmere 279 m2 po odkúpení si môže vlastník oplotiť.
Žiadateľ Peter Drahoš - geometrický plán doloží zároveň požaduje od obce , že nebude požadovať odpredaj časti p.č. 6182/1 – 279 m2 ak obec tento pozemok zrovná tak aby tu bolo možné otáčanie vozidiel
OZ požaduje aby žiadateľ predložil OZ súhlasné stanoviská dotknutých susedných vlastníkov Štefan Ferenčík, Pozemkové spoločenstvo URBÁR, LESY SR, žiadateľ nemusí predložiť OZ geometrický plán . Po predložení požadovaných podkladov rozhodne OZ o odpredaji predmetných nehnuteľností
Za návrh hlasovali: poslanci Piroha, Krištofová, Kerecman, proti 0, zdržal sa Kachlík, Sopúch.

Uzn.č.13/2009 Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na vymenovanie za člena rady školy pri Základnej škole Hradište pod Vrátnom poslanca Ing. Jána Kachlíka.
Za návrh hlasovali: poslanci Piroha, Krištofová, Kerecman, Sopúch proti 0, zdržal sa Kachlík.

Uzn.č.14/2009 Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na vymenovanie za člena rady školy pri Základnej škole Hradište pod Vrátnom za odbornú pedagogickú verejnosť Mgr. Auréliu Kováčovú.
Za návrh hlasovali: poslanci Piroha, Krištofová, Kerecman, Kachlík, Sopúch proti 0, zdržal sa 0.

Uzn.č.15/2009 Starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie Návrh VZN č. 18 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za poskytovanú opatrovateľskú službu.
Za návrh hlasovali: poslanci Piroha, Krištofová, Kerecman, Kachlík, Sopúch proti 0, zdržal sa 0.

Uzn.č. 16/2009 Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na schválenie záverečného účtu obce Hradište pod Vrátnom za rok 2008. Poslanci OZ schválili záverečný účet bez výhrad.
Za návrh hlasovali: poslanci Kerecman, Kachlík, Sopúch proti 0, zdržal sa Piroha , Krištofová.

Uzn.č. 17/2009 Poslanci OZ schvaľujú prebytok hospodárenia vo výške 612.664,84 Sk do rezervného fondu.
Za návrh hlasovali: poslanci Piroha, Krištofová, Kerecman, Kachlík, Sopúch proti 0, zdržal sa 0.

Ďalším bodom rokovania OZ bolo prejednanie podania žiadosti do programu Rozvoja vidieka . Obec Hradište pod Vrátnom má vypracované projektové dokumentácie v opatrení

Opatrenie 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
  Bez DPH s DPH HPH
Šatne TJ 2.726.203 Sk 3.244.181 517.978
Dom smútku 3.964.647 Sk 4.717.930 753.283
Uteplenie AB 2.443.672 Sk 2.907.970 464.298
Internet 142.765 Sk 169.890 27.125
  9.277.287 Sk
307.949 €
11.039.971 Sk
366.459 €
1.762.684
 
A v časti
Opatrenie 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí
  Bez DPH s DPH HPH
Parkové úpravy 8.530.407 Sk 10.151.185 1.620.778
  8.530.407 Sk
283.157 €
10.151.185 Sk
336.957 €
 

Poslanec Kerecman navrhuje aby obec podala projekt uteplenia budovy obecného úradu aj s výmenou okien pretože to prinesie ročnú úsporu na energiách až do 4.979 € /150.000 Sk/.

Uzn. č. 18/2009 Poslanec Piroha navrhuje aby obec podala projekt rekonštrukcie domu smútku z programu rozvoja vidieka a zároveň navrhuje aby bolo opäť vykonané výberové konanie na dodávateľa . Starosta obce poukázal na skutočnosť , že výberové konanie na tento projekt už bolo vykonané a z víťazným uchádzačom je uzatvorená zmluva o dielo.
Za návrh hlasovali: poslanci Piroha, Krištofová, proti 0, zdržal sa Kerecman, Kachlík, Sopúch .

Uzn.č.19/2009 Poslanec Kachlík navrhol aby obec podala projekt uteplenia budovy Obecného úradu, s tým , že z dôvodu hospodárskej krízy išli viaceré ceny tovarov a služieb nadol a navrhol aby sa tento projekt znova nacenil tromi cenovými ponukami.
Pred hlasovaním o tomto uznesení opustili rokovaciu miestnosť poslanci OZ Krištofová a Piroha čím sa obecné zastupiteľstvo stalo neuznášania schopné nakoľko v rokovacej miestnosti ostali prítomní len traja poslanci Kerecman, Kachlík, Sopúch , kde počet poslancov nepostačoval na prijatie uznesenia.

Starosta obce prerušil rokovanie OZ a vyhlásil 10 min prestávku. Po uplynutí prestávky v rokovacej miestnosti nebol dostatočný počet poslancov OZ na to aby mohlo OZ ďalej rokovať na základe tejto skutočnosti starosta obce ukončil rokovanie OZ

Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným a rokovanie OZ ukončil.

Overovatelia: Ing. Jozef Kerecman, Ing. Ján Kachlík

zapisovateľka: Mária Ferančíková

 

Ing. Ivan Hatiar
starosta obce Hradište pod Vrátnom