ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 8.6.2010 v zasadačke Obecného úradu.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Na úvod rokovania starosta obce privítal všetkých prítomných a v zmysle rokovacieho poriadku zahájil rokovanie obecného zastupiteľstva.
Konštatoval, že na rokovaní Obecného zastupiteľstva / ďalej len OZ / sú prítomní poslanci: Michalička, Kerecman, Piroha poslanci Kachlík , Sopúch, , Harasník sa z rokovania OZ ospravedlnili, poslankyňa Krištofová sa neospravedlnila.
Na základe počtu prítomných poslancov OZ starosta obce konštatoval , že obecné zastupiteľstve nie je uznášania schopné a preto podľa rokovacieho poriadku obce § 10 odst 4 starosta obce čakal 30 minút či sa účasť poslancov nezvýši na uznášania schopné OZ. Nakoľko ani po uplynutí doby 30 minút sa počet poslancov nezvýšil na uznášania schopný počet starosta obce oznámil prítomným , že bude zvolané ďalšie rokovanie OZ podľa rokovacieho poriadku § 10 odst 4 v náhradnom termíne do 14 dní.

 

Ing. Ivan Hatiar
starosta obce
Hradište pod Vrátnom