V súlade s § 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, Obecné zastupiteľstvo (ďalej „OZ“) v Hradišti pod Vrátnom na základe uznesenia číslo 34/2011 zo dňa 20.5.2011 vyhlasuje

Voľbu hlavného kontrolóra Obce Hradište pod Vrátnom

na deň 4.júla 2011

Celé vyhlásenie na Voľbu hlavného kontrolóra Obce Hradište pod Vrátnom vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu