Kontrola nakladania s obecným majetkom a finančných operácií obce od 1.1.2011
Termín: do budúceho riadneho rokovania OZ

Kontrola postupu reklamácie kultúrneho domu
Termín: do budúceho riadneho rokovania OZ

Kontrola osobných nákladov (mzdy, odvody, dohody)
Termín: do konca októbra 2011

Kontrola plnenia poskytnutej dotácie pre TJ Družstevník Hradište pod Vrátnom
Termín: do konca novembra 2011

Kontrola pokladne Obecného úradu a Základnej školy
Termín: do konca decembra 2011

Pravidelná kontrola plnenia schváleného rozpočtu obce na rok 2011