ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 30.1.2012 v zasadačke Obecného úradu.

Celú zápisnicu z rokovania Obecného zastupiteľstva vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

 

Prílohu k zápisnici - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Hradište pod Vrátnom na rok 2012 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Správu hlavného kontrolóra z preberania a odovzdávania agendy bývalého starostu a správu o stave majetku obce Hradište pod Vrátnom k 31.8.2011 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu