ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 18.9.2015 v zasadačke Obecného úradu.

Celú zápisnicu z rokovania Obecného zastupiteľstva vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Správa o činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2015 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Stanovisko kontrolóra k návrhu 3. úpravy rozpočtu na rok 2015 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Tretia úprava rozpočtu na rok 2015 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2014/2015 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu