PODMIENKY VOLEBNEJ KAMPANE PRE VOĽBY DO NR SR 2016 V HRADIŠTI POD VRÁTNOM

Miesto na volebné plagáty je informačná tabuľa obce vpravo pred vchodom do budovy obecného úradu a dve drevené tabule pri budove obecného úradu. Plagáty treba doručiť poštou alebo osobne na obecný úrad v úradných hodinách. Plagáty budú zverejňované na týchto miestach bezplatne.
Prezentácia kandidujúcich politických strán a hnutí prostredníctvom miestneho rozhlasu je možná každý pracovný deň v čase od 16.00 do 17.00 hod. v zákonom stanovenom období predvolebnej kampane. Výšku poplatku za hlásenie upravuje VZN č. 38/2013. Predvolebné šoty treba doručiť na CD nosiči poštou alebo osobne v úradných hodinách na obecný úrad.
Prezentácia kandidujúcich politických strán a hnutí na internetovej stránke obce z technických príčin nie je možná.
Na predvolebné stretnutia s občanmi majú kandidujúce politické strany a hnutia k dispozícii zasadaciu miestnosť v budove obecného úradu a sálu kultúrneho domu. Poplatky za nájom priestorov sú uvedené vo VZN č. 38/2013. Termín prenájmu treba vopred dohodnúť na obecnom úrade.

v Hradišti pod Vrátnom

Dátum: 16.12.2015

Ing. Lukáš Piroha
starosta obce
Hradište pod Vrátnom