Obec Hradište pod Vrátnom č. 80 , 90612
v súlade so Zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 6,ods.2 a § 22 ods.1

zriaďuje

Základnú školu s materskou školou

Hradište pod Vrátnom 90612 IČO 37 850 750

a) Súčasťou uvedeného subjektu sú:

  • základná škola
  • materská škola
  • školský klub
  • školská jedáleň

b) Vyučovacím a výchovným jazykom je jazyk slovenský

c) Forma hospodárenia : samostatná rozpočtová organizácia

d) Dátum zriadenia : 01. 09. 2004

f) Vymedzenie základných verejnoprospešných činností a verejných funkcií:

  • základná škola poskytuje základné vzdelanie, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie a poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú ,telesnú, ekologickú, etickú a náboženskú výchovu,
  • materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku, dopĺňa rodinnú výchovu a výchovne - vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, pripravuje dieťa na povinnú školskú dochádzku, na získanie základných seba obslužných zručností a návykov v oblasti sociálnej komunikácie ,hygienických návykov ,základných noriem správania sa,
  • školský klub zabezpečuje pre žiakov ,ktorí plnia povinnú školskú dochádzku , výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin,
  • školská jedáleň je účelové zariadenie na výrobu jedál a nápojov pre deti v čase ich pobytu v škole a pre zamestnancov ZŠ s MŠ. Spolupôsobí pri utváraní zdravých výživových, hygienických a spoločenských návykov.

g) Štatutárnym orgánom je riaditeľ Základnej školy s materskou školou Hradište pod Vrátnom.

h) Základná škola s materskou školou Hradište pod Vrátnom spravuje:

  • vecný majetok : - budova č .súp. 44
  • finančná hodnota majetku : .........................Sk

i) Základná škola s materskou školou Hradište pod Vrátnom sa zriaďuje na dobu neurčitú.

j) Základná škola s materskou školou Hradište pod Vrátnom bola zaradená do siete škôl a školských zariadení rozhodnutím MŠ SR číslo: CD – 2004-4993/9910-1:09ZM zo dňa 08.06. 2004

Ďalšie podrobnosti o činnosti ,pôsobnosti a zásadách upravuje organizačný poriadok.
Všetky zmeny údajov zriaďovacej listine sa vykonávajú dodatkom k zriaďovacej listine.

 

V Hradišti pod Vrátnom dňa 1.9.2004
Ing. Ivan Hatiar
starosta obce
Hradište pod Vrátnom