Pozemkové úpravy v katastrálnom území Hradište pod Vrátnom

Obvodný pozemkový úrad v Senici, ako orgán štátnej správy pre pozemkové úpravy v zmysle § 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách v znení neskorších predpisov konštatuje, že jedna zo stanovených základných podmienok na výber vhodného územia pre vykonávanie pozemkových úprav, t. j. zapísanie ROEP-u do katastra nehnuteľností bola splnená v auguste 2001. Na základe toho vykonal správny orgán potrebné zisťovanie v súčinnosti s obcou, účastníkmi konania, t.j. vlastníkmi a užívateľmi pozemkov, príslušnými orgánmi štátnej správy, správcami inžinierskych sietí a správcami podzemných a nadzemných vedení. Zisťovanie bolo zamerané na záujem vlastníkov, opodstatnenosť, naliehavosť a hospodársku účelnosť PÚ. Na základe tohto zisťovania možno konštatovať:
          Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom prijalo uznesenie č. 37/2003 zo dňa 26. 9. 2003 v ktorom vyjadrilo podporu pozemkovým úpravám, schválilo začatie prác na projekte pozemkových úprav v Hradišti pod Vrátnom.
          Prieskum záujmu o pozemkové úpravy medzi vlastníkmi a užívateľmi pozemkov. bol vykonaný v októbri 2003. Z celkového počtu 1013 vlastníkov, ktorí vstupujú do pozemkových úprav 849 vlastníkov vyjadrilo svoj súhlas, v percentuálnom vyjadrení je to 83,8 %. Ak percentuálne vyjadrujeme výmeru pôdy, za ktorú títo vlastníci vyjadrili súhlas, je to 89,91 % predpokladanej výmery obvodu PPÚ. Z uvedeného vyplýva, že za pozemkové úpravy v Hradišti pod Vrátnom sa vyslovila nadpolovičná väčšina účastníkov pozemkových úprav, ktorí vlastnia nadpolovičnú výmeru obvodu pozemkových úprav.

          Prípravné konanie bolo nariadené Pozemkovým úradom v Senici a to verejnou vyhláškou č. 1/1991 zo dňa 6. 11. 1991. Oznámenie o nariadení konania o začatí pozemkových úprav bolo zverejnené verejnou vyhláškou v dňoch 18. 2. 2004 až 5. 3. 2004.

          V roku 2005 bol Krajským pozemkovým úradom v Trnave vykonaný výber zhotoviteľa projektu pozemkových úprav.
Zhotoviteľom je firma GEODET, spol. s r. o., Malodunajská 15, Bratislava, Ing. Slavomír Hitka
Nariadenie pozemkových úprav: Rozhodnutie Obvodného pozemkového úradu v Senici o nariadení pozemkových úprav č. 138/2006-nariadenie/HpV zo dňa 26. 6. 2006 bolo zverejnené vyhláškou č. 17/2006 a nadobudlo právoplatnosť 13. 7. 2006

          Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav bolo zvolané verejnou vyhláškou č. 34/2006 zo dňa 23. 8. 2006. Pozvánky boli doručované vlastníkom pôdy bývajúcim mimo obce Hradište pod Vrátnom. V obci bola pozvánka opakovane vyhlasovaná v miestnom rozhlase.
          Ustanovujúce zhromaždenie sa uskutočnilo 14. 9. 2006 o 18,00 hod. v Kultúrnom dome v Jablonici. Zároveň v ten istý deň sa uskutočnilo prvé zasadanie predstavenstva, na ktorom prebehli voľby jednotlivých funkcionárov predstavenstva. Zápisnica je uložená na Obvodnom pozemkovom úrade v Senici.
          Z ustanovujúceho zhromaždenia bola spísaná zápisnica, ktorá je uložená na Obvodnom pozemkovom úrade v Senici a u predsedu predstavenstva
(Ing. Jozef Piroha Hradište pod Vrátnom č. 310) a je k dispozícii k nahliadnutiu. Na ustanovujúcom zhromaždení bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U Z N E S E N I E
ustanovujúceho zhromaždenia Združenia účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Hradište pod Vrátnom

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Hradište pod Vrátnom uskutočnené dňa 14. septembra 2006 o 18,00 hodine v Kultúrnom dome v Jablonici

I. s c h v á l i l o
  A. Program rokovania
  B. Rokovací poriadok ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav
  C. Stanovy združenia účastníkov pozemkových úprav v Hradišti pod Vrátnom.
 
II. z v o l i l o
  A. členov návrhovej a volebnej komisie v zložení:
Marta B o l e d o v i č o v á, Hradište pod Vrátnom č. d. 219, člen
MVDr. Jozef K u b i n e c, Belova č. 15, Bratislava, člen
Mária K o c á n o v á, Hradište pod Vrátnom č. d. 317, člen
  B. Členov predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav v Hradišti pod Vrátnom v zložení: za vlastníkov pozemkov - fyzické osoby:
1. Ing. Jozef Piroha Hradište pod Vrátnom č. 310
2. Stanislava Kerecmanová Hradište pod Vrátnom č. 273
3. Marta Kubánová Hradište pod Vrátnom č. 233

za Pozemkové spoločenstvo URBÁR Hradište pod Vrátnom:
1. Jozef Masár Hradište pod Vrátnom č.104

za RD Vrátno Hradište pod Vrátnom, ako najväčší užívateľ poľnohospodárskej pôdy:
Emília Kňazovičová Hradište pod Vrátnom 217

za Urbár Osuské
Ing. Jozef Barcaj Cintorínska 225, Osuské

za Obec Hradište pod Vrátnom
Ing. Ivan Hatiar Hradište pod Vrátnom č. 312

za Slovenský pozemkový fond, ako správcu majetku štátu a ako zástupcu majetku neznámych vlastníkov (poľnohospodárska pôda)
Ing. Ľubica Vaculková, Regionálny odbor SPF v Senici

za Štátnu organizáciu lesného hospodárstva, ako správcu majetku štátu a ako zástupcu majetku neznámych vlastníkov (lesná pôda)
Ing. Jozef Blažo, Lesy SR, Odštepný závod Smolenice
Náhradník: Jozef Chovanec Hradište pod Vrátnom č. d. 82

 

Časový harmonogram prác: osobitná príloha