Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav Hradište pod Vrátnom.

Prílohy k stiahnutiu:

Technická správa

Prehľadná situácia existujúcich a navrhnutých SZO a VZO

Návrh funkčného usporiadania územia v obvode PPU