Obvodný pozemkový úrad v Senici (ďalej len „OPÚ“) ako príslušný orgán v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodol

t a k t o :

podľa § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov“)

s ch v a ľ u j e

všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Hradište pod Vrátnom, obec Hradište pod Vrátnom, okres Senica, ktoré tvoria prílohu tohto rozhodnutia a ktorých zhotoviteľom je GEODET, spol. s r. o., Bratislava.

Celé znenie verejnej vyhlášky č. 1/2011 pre územie Hradište pod Vrátnom si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.

Mapa funkčného usporiadania územia vo formáte PDF