VEREJNÁ VYHLÁŠKA č. 8/2011

O z n á m e n i e
o platnosti Zásad pre umiestnenie nových pozemkov pre Projekt pozemkových úprav v k. ú. Hradište pod Vrátnom

Celé znenie vyhlášky vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu