Obvodný pozemkový úrad v Senici (ďalej len „OPÚ“) ako príslušný orgán v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov")

z v e r e j ň u j e

podľa §13 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Hradište pod Vrátnom spracovaný firmou GEODET, spol. s r. o., Malodunajská 15, Bratislava.

Celé znenie verejnej vyhlášky č. 20/2012 pre územie Hradište pod Vrátnom si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.

Mapa projektu pozemkových úprav vo formáte PDF