Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

rozhodol takto:

podľa § 13 ods. 6 zákona schvaľuje Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Hradište pod Vrátnom vypracovaný v zmysle...

Celé znenie verejnej vyhlášky č. 14/2014 pre územie Hradište pod Vrátnom si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.