Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) podľa §14 ods. 1 zákona

nariaďuje

vykonanie projektu pozemkových úprav...

Celé znenie verejnej vyhlášky č. 18/2014 pre územie Hradište pod Vrátnom si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.

Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní pozemkov v obvode projektu si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.

Grafickú prílohu k postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní pozemkov v obvode projektu si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.