Predseda PZ: Bohumil Mihál
Podpredseda PZ: Ján Malatinský
Tajomník PZ: Miroslav Drabiščák
Hospodár PZ: Milan Boledovič
Finančný hosp. PZ: Igor Boledovič
Kultúrny referent PZ: René Michálek
Kynológ PZ: Viliam Masár

Poľovné právo v našom chotári, mimo pozemkov grófa Pálfiho, mala obec od nepamäti, až do roku 1922.
Poľovné právo dávala obec cestou verejnej dražby do prenájmu, vždy na 6 po sebe idúcich rokov.

Až do 31.1.1922 ho mal v prenájme JUDr. Alexander Katona, okresný sudca zo Senice. Platil ročné nájomné vo výške 160 Kč. Ešte pred uplynutím tejto doby pracovala spoločnosť bývalých urbárnikov na tom , aby mohla uplatniť svoje nároky na vlastné poľovné právo, nakoľko spoločnosť mala v chotári rozsiahle pozemky.
Veľkú zásluhu na tom mal aj Martin Sekáč, vtedajší urbársky hospodár.

Koncom roka 1921 bolo dávané poľovné právo do prenájmu už na dvoje.
Jednu časť chotára dávala do prenájmu obec a druhú časť spoločnosť bývalých urbárnikov. Chotár bol rozdelený hranicou, ktorá sa tiahla od brezovského chotára po ceste až do obce, potom cez obec až po Kubánových /Na jágerne/ cez Hlbokú cestu, hore Bzovú až po Osuskú horu.
Časť chotára, ležiaca od tejto hranice na juh, pripadla spoločnosti Bývalých urbárnikov a časť chotára ležiaca na sever pripadla obci.

Od 1.2.1928 mal v prenájme urbárske poľovné právo Gustáv Rehák – železničiarsky zamestnanec za 3.000 Kč a obecné poľovné právo Samuel Gavora z Brezovej pod Bradlom za 2.100 Kč.

Od 1.2.1934 mal poľovné právo obecné i urbárske Gejza Zelenay – oficiál okresného úradu v Trnave. Poľovné právo obecné i urbárske sa nevzťahovalo na pozemky bývalého grófa Pálfiho, nakoľko tento mal svoje vlastné poľovné právo.

17.12.1939 vydražil obecné poľovné právo Jozef Kubán za ročný prenájom 1.860 Kč.
V nasledujúcich rokoch sa poľovné právo už nevydražilo, pretože po roku 1948 prišlo v našej obci k vzniku Poľovného združenia.
Zakladajúcimi členmi boli: Martin Haraj, Martin Vulgan, Jozef Líška, Štefan Gaža, Jozef Parízek, František Geschwandtner, Jozef Vulgan, Jakub Vrabček a ďalší. Prvým predsedom poľovného združenia sa stal Martin Haraj.
Ďalší členovia, ktorí pôsobili vo funkcii predsedu poľovného združenia boli: Juraj Sopóci, Michal Rechtorík, Silvester Boledovič, Ivan Pantúček, Martin Mikovič, Bohumil Mihál.

Od roku 1954 až do roku 2001 pôsobil vo funkcii hospodára poľovného združenia MUDr. Ján Eckert.

V roku 1973 sa Poľovné združenie Hradište zlúčilo s Poľovným združením Osuské. Stalo sa tak na ustanovujúcej schôdzi, ktorá sa konala na chate Lanke na Baraních rohoch. Od tejto doby až po dnes pôsobí Poľovné združenie Hradište – Osuské.
Má 44 členov a obhospodaruje poľovný revír o výmere 3.058,68 ha.